Αμοργός: Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων

απο Cyclades Open

Με την περιβαλλοντική προστασία και θωράκιση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου –  κρίσιμη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα και αειφορία τους – να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης  «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αμοργού», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»  του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.620423,17 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 1.545.875,29 ευρώ.  

Η δημόσια δαπάνη ύψους 153.478,51 ευρώ αφορά στις προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Το έργο αφορά σε: 

1 –  Υπηρεσία χωριστής συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων οργανικών και μηχανικής κομποστοποίησης 

2 – Υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (αφορά στα χωριστά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στο Πράσινο Σημείο και από το δίκτυο χωριστής συλλογής) στον ΣMAY, 

3 – Υπηρεσία χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (πλην συσκευασιών) στα Πράσινα Σημεία και στις γωνιές ανακύκλωσης,

4 – Κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤ υπολειμμάτων και προμήθεια αυτοκινούμενου συμπιεστή αποριμμάτων και 

5 – Υπηρεσία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών 

Τα παραδοτέα της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνουν 

⦁ Μελέτες κατασκευής ΣΜΑΥ

⦁ Μελέτες αναβάθμισης ΧΥΤΥ

⦁ Προμήθεια  30 καφέ κάδων για συλλογή βιοαποβλήτων σε εξωτερικούς χώρους (660 lt)

⦁ Προμήθεια 200 καφέ κάδων για την ανάπτυξη δημοτικού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (50lt)

⦁ Προμήθεια 50 τεμ. κάδων οικιακής κομποστοποίησης (350 lt) 

⦁ Προμήθεια 3 μηχανικών κομποστοποιητών

⦁ Προμήθεια 1  απορριμματοφόρου οχήματος διακριτής συλλογής βιοαποβλήτων 2,5 κυβικών μέτρων 

⦁ Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων υλικών (ΣMAY)

⦁ Κατασκευή 1 Κεντρικού Πράσινου Σημείου 

⦁ Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικού Πράσινου Σημείου

⦁ Αναβάθμιση υφιστάμενου ΧΥΤΥ 

⦁ Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού

⦁ Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων

⦁ Σχεδιασμός Ενημερωτικής Ιστοσελίδας

⦁ Διοργάνωση Καμπάνιας Ενημέρωσης έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου

⦁ Προμήθεια 3 γωνιών ανακύκλωσης

⦁ Προμήθεια ενός Κινητού Πράσινου Σημείου

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01.06.2022 και λήξης η 31.12.2023

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού. 

Δείτε επίσης