Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Πέμπτη 07/09

απο Cyclades Open

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ημέρα Πέμπτη 07/09/2023 και ώρα 14:00μ.μ, η οποία θα γίνει μεικτή, διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.

21 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» κατόπιν της με αρ. 3114/09-08-2023 (ΑΔΑ:9Υ747ΛΞ-ΘΣ2) Απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
2. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα από ΄Αη Λια στις δεξαμενές νερού Ράχης Δαμαριώνα και Άη Γιάννη Φιλωτίου».
3. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη Νάξο».
4. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
5. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
6. Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Στατικής Επάρκειας Κτιρίων».
7. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου Νάξου».
9. Έγκριση τροποποίησης – επέκτασης σύμβασης: «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2023».
10. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων.
11. Λήψη απόφασης για το σχεδιασμό τμημάτων και θέσπισης ομάδας εργασίας για το Γεωλογικό Μουσείο Απεράθου.
12. Έγκριση της συμμετοχής και της πρότασης υποβολής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Χώρας Νάξου στην με αρ. πρωτ. 4550/05-12-2022 πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» µε θέμα : «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027».
13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το δίκτυο ΔΑΦΝΗ για την «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου στην εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) για τη νήσο Νάξο».
14. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη της άσκησης αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας Δόμησης με το Δήμο Πάρου.
15. Έγκριση ή μη διαγραφής μισθωμάτων του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Ξηρόκαμπος» της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
17. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
18. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
19. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την oριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στη θέση «Ποταμίδες στα όρια των Κοινοτήτων Δαμαριώνα και Σαγκρίου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτήσιας «Μarion Rechenberg».
20. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής νηπίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, σχολικού έτους 2023-2024.
21. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 145/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικον. έτους 2022 του νομικού προσώπου.

Η συνεδρίαση αυτή αναμένεται να είναι και η τελευταία του δημοτικού συμβουλίου, καθώς ακολουθούν οι εκλογές τις 8ης Οκτωβρίου 2023

Δείτε επίσης