Οι τράπεζες αύξησαν τα περιθώρια κέρδους – Νέα αύξηση στα επιτόκια δανείων, ελάχιστη στις καταθέσεις

Το επιτοκιακό περιθώριο κέρδους των τραπεζών αυξήθηκε στο 4,96%!

απο Cyclades Open

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα στοιχεία για την πορεία των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων τον μήνα Δεκέμβριο του 2022. Τα βασικά σημεία συνοψίζονται στα εξής:

  • Το Δεκέμβριο του 2022, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκαν στο 0,10% (από 0,06%) και 5,06% (από 4,89%) αντίστοιχα.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,96 εκατοστιαίες μονάδες από 4,83 τον προηγούμενο μήνα.
  • Το Δεκέμβριο του 2022, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκαν στο 0,09% και 5,02% αντίστοιχα.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,93 εκατοστιαίες μονάδες.

    Με άλλα λόγια για μία ακόμη φορά οι τράπεζες αύξησαν περισσότερο τα επιτόκια των δανείων ενώ η αύξηση των καταθέσεων ήταν ελάχιστη (στο 0,10% από 0,06%). Γι΄αυτό και αυξήθηκε το επιτοκιακό περιθώριο κέρδους στο 4,96% από 4,83%.

1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,10%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,05% από 0,03% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 0,33%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 5,06%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,68%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,32%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,81%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,21%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,06%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης, το Δεκέμβριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 4,54%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,83%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,14%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,14% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,49%.

2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 0,09%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 46 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,73%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,02%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,68%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,02%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 74 μονάδες βάσης στο 4,71%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,87%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Οκτώβριος 2022Νοέμβριος 2022Δεκέμβριος 2022
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΝοικοκυριών μίας ημέρας0,030,030,03
Επιχειρήσεων μίας ημέρας0,010,030,05
Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος0,200,200,33
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων0,050,060,10
ΔΑΝΕΙΑΚαταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια14,4414,6014,68
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια4,795,025,21
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια6,836,977,06
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο4,003,633,81
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο11,3711,0711,32
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:4,174,304,54
-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ5,766,096,14
-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ4,645,035,14
-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ4,034,244,49
Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο4,424,684,83
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων4,864,895,06
Περιθώριο επιτοκίου4,814,834,96

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Οκτώβριος 2022Νοέμβριος 2022Δεκέμβριος 2022
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΝοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη0,110,140,22
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη0,190,270,73
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων0,040,050,09
ΔΑΝΕΙΑΣτεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών3,023,413,68
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών6,806,947,02
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών3,703,974,71
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών5,075,545,87
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων4,274,585,02
Περιθώριο επιτοκίου4,234,534,93

Σημειώσεις:

  1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
  2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
  3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
  4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.
Πηγή: Business News

Δείτε επίσης