Πρόγραμμα LIFE: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πάνω από 116 εκατ. ευρώ σε στρατηγικά έργα για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα

απο Cyclades Open

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση άνω των 116 εκατ. ευρώ για τα στρατηγικά έργα του νέου προγράμματος LIFE. Χάρη στη χρηματοδότηση οκτώ μεγάλα έργα στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία θα επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικά πρόσθετα κονδύλια από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, διαρθρωτικών, περιφερειακών και ερευνητικών ταμείων, επιπλέον των εθνικών πόρων και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα θα βοηθήσουν την Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και να εφαρμόσει επιτυχώς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Υποστηρίζουν επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, τον κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης και συμβάλλουν στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Οκτώ μεγάλα έργα σε επτά κράτη μέλη

Τα έργα αυτά καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Διατήρηση και αποκατάσταση της φύσης: Στο Βέλγιο, οι εταίροι του έργου B4BLIFE θα διευρύνουν τις προστατευόμενες περιοχές, θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα και θα αναπτύξουν σχέδια δράσης για οικοτόπους και είδη ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η ομάδα του έργου Wetlands Green LIFE θα συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τις προστατευόμενες περιοχές, τους οικοτόπους και τα είδη στην Πολωνία. Θα δοθεί έμφαση σε έλη, τυρφώνες και υγροβιότοπους σε διάφορους τόπους Natura 2000. Και τα δύο έργα στηρίζουν επίσης την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

Ποιότητα και διαχείριση των υδάτων: Το έργο LIFE Living Rivers στη Σλοβακία θα διατηρήσει την ποιότητα των υδάτων, θα προστατεύσει τους φυσικούς οικοτόπους και τα αυτόχθονα είδη και θα προωθήσει την αειφόρο δασοκομία και διαχείριση της αλιείας. Το έργο θα συμβάλει στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα και της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η ομάδα που εργάζεται για το PlastLIFE θα συμβάλειστην εφαρμογή του χάρτη πορείας για τα πλαστικά στη Φινλανδία. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά, τη μείωση των απορριμμάτων και της κατανάλωσης πλαστικών, καθώς και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Η ομάδα έργου LIFE-SIP AdaptEs της Εσθονίας θα ενισχύσει την ικανότητα της χώρας για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του «αναπτυξιακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Στην Ισπανία, η ομάδα έργου LIFEeCOadapt50 θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καλώντας τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις να εμπλακούν σε τοπικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι εταίροι του έργου LIFEClimaxPO στην Ιταλία θα δοκιμάσουν την κλιματικά έξυπνη διαχείριση των υδάτων σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού και θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Τα τρία αυτά έργα στηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή.

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: η ομάδα LIFEAFTERCOALPL θα συμβάλει στην εφαρμογή της «Στρατηγικής της Πολωνίας για κλιματική ουδετερότητα Eastern Wielkopolska 2040» (RSCN), με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και των μεταφορών. Το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα.

Δηλώσεις

Ο Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε:

Πρέπει να θεραπεύσουμε τους οικοτόπους της Ευρώπης, καθώς η ζωή, η κοινωνία και η οικονομία μας εξαρτώνται άμεσα από αυτούς. Το 80% βρίσκεται σε κακή κατάσταση και το έργο μας έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για την αντιστροφή της κατάστασης. Τα στρατηγικά έργα του προγράμματος LIFE αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία αυτή, καθώς μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τις αλληλένδετες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας της φύσης και της ρύπανσης και να κινητοποιήσουμε πρόσθετους πόρους. Θα έχουμε απτά, θετικά αποτελέσματα σε επτά από τα κράτη μέλη μας και προσβλέπω στη συνέχιση της στήριξης τέτοιων δράσεων.

Ο Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η φύση μάς ζητά να βιαστούμε: η κλιματική κρίση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ρύπανση έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τη φύση και θέτουν σε κίνδυνο την επισιτιστική μας ασφάλεια και την οικονομική ευημερία μας. Το πρόγραμμα LIFE έχει συμβάλει στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της φύσης στην Ευρώπη. Χάρη σ’ αυτά τα οκτώ νέα έργα θα μπορέσουν ολόκληρες χώρες και περιφέρειες να μειώσουν επιτυχώς τις εκπομπές τους, να αποκαταστήσουν τη φύση και να εξασφαλίσουν βιώσιμη χρήση των πόρων.

Δείτε επίσης