Σαντορίνη-Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός»: DeAR MUSEUM PROJECT

απο Cyclades Open

Το έργο DeAR Museum – Ανάπτυξη και παραγωγή εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για την αφηγηματική ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός» στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία μουσειακής αφήγησης που ενισχύουν τη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών του παλαιού εργοστασίου τομάτας “Δ. Νομικός” στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, το οποίο έχει μετατραπεί σε Βιομηχανικό Μουσείο. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ανάπτυξη εφαρμογών ξενάγησης σε αντίστοιχους χώρους βιομηχανικής κληρονομιάς.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών, που βασίζονται σε μία σύνθετη, διαδραστική και χωρικά εξελισσόμενη «αφήγηση», προσαρμοσμένη στη χωροθέτηση των εκθεμάτων και τη διαδρομή επισκεπτών, κατά την περιήγησή τους στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός», ήτοι:

 1. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)
 2. Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας (VR)
 3. Ηχητικό αποτύπωμα μηχανών και περιβάλλοντος εργοστασίου για τη δημιουργία ηχοτοπίου
 4. Ψηφιακή ανάκτηση κατεστραμμένων στοιχείων του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού
 5. Προσαρμοσμένες εφαρμογές για την προσωποποιημένη αφηγηματική ξενάγηση
 6. Προσαρμοσμένες εφαρμογές για την αφηγηματική ξενάγηση ατόμων περιορισμένης όρασης και περιορισμένης κινητικότητας

Οι στόχοι του έργου είναι:

 1. να διασώσει και να αναδείξει το υλικό και άυλο πολιτισμικό κεφάλαιο μιας ιδιαίτερης αγροτικής παραγωγής της Σαντορίνης και της βιομηχανικής αξιοποίησής της
 2. να αναπτύξει εφαρμογές που ανταποκρίνονται στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του Μουσείου του 21ου αιώνα, και ειδικότερα: α. στον συνδυασμό της οπτικοακουστικής φυσικής και ψηφιακής αναπαράστασης β. στην ανάπτυξη πολυαισθητηριακών εμπειριών γ. στην ενεργή συμμετοχή του τελικού χρήστη / δυνητικού επισκέπτη στη διαμόρφωση της μουσειακής εμπειρίας δ. στη βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ
 3. να ενσωματώσει καινοτόμες τεχνολογίες σε πολιτιστικές εφαρμογές και να αναπτύξει δομές και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλασιαστικά, για τη δημιουργία νέου υλικού
 4. να ενθαρρύνει συμπράξεις μεταξύ Πολιτισμού / Τουρισμού / Νέων Τεχνολογιών, μέσα από την ανάπτυξη, παρουσίαση και προώθηση ενός ευπροσάρμοστου πολιτιστικού προϊόντος
 5. να ενισχύσει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας στον τομέα της Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με την πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από ενεργούς πολιτιστικούς φορείς

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ενότητα Εργασίας 1: Μουσειολογική αποτίμηση – Μουσειολογική/ μουσειογραφική προσαρμογή του υφιστάμενου μουσειακού χώρου

 • Π.1.1 Μουσειολογική πρόταση – συγγραφή σεναρίου – 16ος μήνας
 • Π.1.2 Διαμόρφωση μουσειακού χώρου – 18ος μήνας

Ενότητα Εργασίας 2: Ψηφιακές πολυμεσικές παραγωγές

 • Π.2.1 Ακριβής ψηφιακή αποτύπωση-σάρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού – 24ος μήνας
 • Π.2.2 Ψηφιακός σχεδιασμός σε 3Δ περιβάλλον των στοιχείων των μηχανημάτων που δεν υφίστανται – 24ος μήνας
 • Π.2.3 Ψηφιακή προσομοίωση της κίνησης των μηχανημάτων – 34ος μήνας
 • Π.2.4 Δειγματοληψία του ακουστικού αποτυπώματος – 32ος μήνας
 • Π.2.5 Συνθετική παραγωγή ήχου – 34ος μήνας
 • Π.2.6 Προγραμματισμός σε περιβάλλον Unity – 34ος μήνας
 • Π.2.7 Κινηματογράφηση του χώρου με 360ο κάμερα – 32ος μήνας
 • Π.2.8 Παραγωγή και προγραμματισμός VR εφαρμογής – 32ος μήνας
 • Π.2.9 Ανάρτηση της VR εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας «Δ. Νομικός»

Ενότητα Εργασίας 3: Οπτικοακουστικές παραγωγές

 • Π.3.1 Green Screen Κινηματογράφηση – 24ος μήνας
 • Π.3.2 Επεξεργασία του υλικού κινηματογράφησης – 31ος μήνας

Ενότητα Εργασίας 4: Συντονισμός, εγκατάσταση, εκπαίδευση & πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση, διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων

 • Π.4.1 Διάδοση, Επικοινωνία και Στρατηγική εκμετάλλευση – 24ος μήνας
 • Π.4.2 Εγκατάσταση των εφαρμογών – 38ος μήνας
 • Π.4.3 Εκπαίδευση προσωπικού – 38ος μήνας
 • Π.4.4 Πιλοτική εφαρμογή-αξιολογηση – 38ος μήνας
 • Π.4.5 Προωθητικές Ενέργειες και Καμπάνια Ενημέρωσης – 30ος μήνας

Ενότητα Εργασίας 5: Mελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας

 • Π.5.1. Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας – 38ος μήνας

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

 • Το Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Η Εταιρεία VLIHADA VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Η Εταιρεία 2monochannels

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε επίσης