Σέριφος: Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)

απο Cyclades Open

Ο Δήμος Σερίφου διενεργεί διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του “Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)”, με απώτερο στόχο την ιεράρχηση των περιοχών του Δήμου, βάσει των αναμενόμενων φόρτισης Η/Ο.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) αφορά στη χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Ο Δήμος Σερίφου εργάζεται συστηματικά για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών.

Η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο Δήμος Σερίφου απαρτίζεται από τα ακόλουθα στάδια:

  • Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
  • Παρουσίαση και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης
  • Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης
  • Ολοκλήρωση φακέλου Σ.Φ.Η.Ο του Δήμου

Σε αυτή την προσπάθεια προσδοκά την ενεργή συμμετοχή των πολιτών με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, καθώς και με σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε να αντλήσει από τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία τους πολύτιμα στοιχεία για τη βελτίωση της στρατηγικής του.

https://sfhodimouserifou.questionpro.com/2022

Δείτε επίσης