Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ: Ζητούν την ακύρωση του διαγωνισμού στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού EPSO/AST/154/22 – Assistants

απο Cyclades Open

Στις 31 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office) ακύρωσε τον Διαγωνισμό EPSO/AST/154/22 – Assistants (AST3) λόγω τεχνικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν κατά  τη διεξαγωγή του και μετά από καταγγελίες 100 συμμετεχόντων. Όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις:

  “…Η EPSO αναγνώρισε ότι υπήρχαν συσσωρευμένα ζητήματα όσον αφορά την εφαρμογή των  εξ αποστάσεως εξετάσεων για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό: τεχνικά προβλήματα, σύγχυση σχετικά με τον τρόπο λήψης βοήθειας, μεγάλους χρόνους αναμονής καθώς και το γεγονός ότι ορισμένοι από τους επόπτες δεν συμπεριφέρθηκαν σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πρωτόκολλα.”

“Κάποιοι πρότειναν την επανεξέταση όλων εκείνων των υποψηφίων που το επιθυμούσαν. Αυτό αποκλείστηκε, καθώς θα εισήγαγε σημαντικό θέμα μεροληψίας στα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Θα έθετε επίσης σε κίνδυνο τις βασικές αρχές και τα πρότυπα των διαγωνισμών.”
“Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των υποψηφίων δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες κατα τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως δοκιμασιών, η EPSO και οι υπηρεσίες πρόσληψης των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων της ΕΕ θεώρησαν ότι υπήρχε επαρκής λόγος – λόγω συσσώρευσης ζητημάτων και αυξανόμενης πίεσης από διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς – να ακυρωθεί αυτός ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.

Ως συμμετέχοντες στον διαγωνισμό – παρωδία 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ ζητούμε από τον ΑΣΕΠ και το ΥΠΕΣ να ακολουθήσει το παράδειγμα της  Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού και να ακυρώσει με τη σειρά της τη διαδικασία που έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου 2023.

Όπως επισημάναμε και στη σχετική επιστολή μας προς τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου “Πρόκειται για σοβαρή αντιμετώπιση και άμεση επίλυση που εμπεδώνουν το αίσθημα αξιοκρατίας και δικαιοκρατικής ασφάλειας εν έτει 2023 με πραγματικό σεβασμό στους πολίτες που αντιμετωπίζονται με χρηστότητα και όχι διεκπεραιωτικώς  ως υπήκοοι”.

Προς ενημέρωσή σας: 

https://epso.europa.eu/en/cancellation-competition-epso-ast-154-22-assistants-ast3

https://epso.europa.eu/el/cancellation-competition-epso-ast-154-22-ast3-epso-answers-your-questions

https://epso.europa.eu/en/help/faq/cancellation-competition-epso-ast-154-22-ast3

Δείτε επίσης