52 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενισχύονται από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020

απο Cyclades Open

Σε μια περίοδο κατά την οποία η επιχειρηματικότητα έχει υποστεί τις επιπτώσεις από την διετία της πανδημίας COVID-19, αλλά και από την ενεργειακή κρίση,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» έρχεται να δώσει ανάσα σε υφιστάμενες αλλά και σε υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, διαθέτοντας πόρους 4,00 εκατ. € .

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης 52 επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020». Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.065.464,07 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός της  δράσης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

• 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών

• 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

Το ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού ανά πρόταση που υπεβλήθη, ήταν 100.000 € .

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

• η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης

• ο αναπροσανατολισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

• η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η αναβάθμιση προσόντων απασχολούμενων

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν ενδεικτικά, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προβολής κ.ά.

Ως ημερομηνία έναρξης της δράσης ορίζεται η 11/02/2022 και λήξης η 30/09/2023.

Δείτε επίσης