ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 150.000 «εξαφανισμένες» επιχειρήσεις

Προκόπης Χατζηνικολάου

απο Cyclades Open

Χιλιάδες επιχειρήσεις που συνεχίζουν να μη διαβιβάζουν τα στοιχεία των αποδείξεων που εκδίδουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA, έχουν εντοπίσει οι ελεγκτικές υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης, παρά το γεγονός ότι έχει εκπνεύσει η προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σύμφωνα με στέλεχος της ΑΑΔΕ, υπάρχουν και επιχειρήσεις που δικαιολογημένα δεν αποστέλλουν στοιχεία, οι οποίες θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, περίπου 150.000 επιχειρήσεις εξακολουθούν να μη διαβιβάζουν τα δεδομένα λιανικών πωλήσεων. Ωστόσο, αρκετές από αυτές είναι εποχικές, δηλαδή δεν λειτουργούν όλο τον χρόνο, άλλες έχουν έδρα σε νησιωτικές περιοχές και είναι κλειστές, ενώ κάποιες μικρές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις είχαν ξεχάσει ότι διαθέτουν ταμειακή μηχανή, την οποία έχουν δηλώσει στην εφορία και δεν έχουν χρησιμοποιήσει καθώς η επιχείρησή τους είναι σε αδράνεια. Ουσιαστικά, η φορολογική διοίκηση καλείται να ξεχωρίσει τις επιχειρήσεις που δικαιολογημένα δεν διαβιβάζουν στοιχεία στην εφορία από αυτές που δεν συμμορφώνονται με τη φορολογική νομοθεσία. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες και εντός της εβδομάδας θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μηνύματα σε αυτές που συνεχίζουν να αντιδρούν στην αποστολή των αποδείξεων.

Με βάση τον σχεδιασμό, όσες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες σε χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού και δεν έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ στοιχεία λιανικής από τις 31.10.2022 έως τις 30.11.2022 θα λάβουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση για μη διαβίβαση, η οποία αναρτάται στην εφαρμογή e-Κοινοποιήσεις της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Στην ειδοποίηση αναγράφεται αναλυτικά κάθε μηχανισμός από τον οποίο δεν έχουν διαβιβαστεί στοιχεία λιανικής στην ΑΑΔΕ.

Με την ειδοποίηση αυτή οι υπόχρεοι καλούνται να συμμορφωθούν με την υποχρέωση διαβίβασης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημέρα της αποστολής της. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τη σχετική υποχρέωση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής και μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να συμμορφωθούν εντός 10 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με στέλεχος της φορολογικής διοίκησης, θα επιβληθούν τα πρόστιμα χωρίς καμία άλλη παράταση.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων το αργότερο εντός 24 ωρών στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA». Οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να στέλνουν στοιχεία αποδείξεων κάθε τρεις ώρες, ενώ τα πρατήρια υγρών καυσίμων κάθε μία ώρα.

Ειδικότερα:

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, δηλαδή των αποδείξεων λιανικής πώλησης που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), επιβάλλεται στην επιχείρηση:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, δηλαδή της κάθε απόδειξης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

γ) Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση.

δ) Εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των 10 αποδείξεων, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

• Εάν, εντός του ιδίου ή του επομένου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο πληροφοριακό σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα ημέρες.

Πηγή: Καθημερινή

Δείτε επίσης