Αμοργός: Προς απόκτηση καταφυγίου για αδέσποτα ζωάκια οδεύει ο δήμος

απο Cyclades Open

Ακόμη ένα νησί των Κυκλάδων έπειτα από συζητήσεις και αποδεδειγμένη ανάγκη, θα αποκτήσει επιτέλους καταφύγιο για αδέσποτα ζώα, το οποίο θα βοηθήσει όλα τα αδύναμα ζώα  του νησιού να βρουν τη φροντίδα που τους αξίζει. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αμοργού προκήρυξε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην περιοχή «Παπαδιές», εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 ευρώ και θα υλοποιηθεί με διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24 Οκτωβρίου 2023 και το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Η τεχνική έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης του έργου με τίτλο «καταφύγιο ζώων» και αφορά τις εργασίες κατασκευής όλων των λειτουργικών και βοηθητικών χώρων που απαιτούνται για τις ανάγκες δημοτικού καταφυγίου του Δήμου Αμοργού, εντός οικοπέδου εμβαδού ιδιοκτησίας Δήμου στη θέση «Παπαδιές» Κτηματικής Περιφέρειας Χώρας Δήμου Αμοργού (εκτός οικισμού), συνολικού εμβαδού 13.000 τ.μ..

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Εντός του οικοπέδου θα κατασκευαστούν ανεξάρτητα μεταξύ τους κτίσματα τα οποία θα είναι:

    • Ισόγειο Κτίσμα, πολυγωνικής κάτοψης συνολικού εμβαδού 116,01τ.μ., με χρήση Ιατρείου, γραφείου, διοίκησης, Χειρουργείου και Υιοθεσίας ζώων και αποτελείται από χώρο Εισόδου, Υποδοχής, Καθιστικού, Εξεταστηρίου, Χειρουργείου, Νοσηλείας, Λουτρό και WC, WC AMEA και πατάρι.

    • Ισόγειο Κτίσμα, ορθογωνικής κάτοψης, συνολικού εμβαδού 12,96τ.μ., και αποτελείται από χώρο Φιλοξενίας άρρωστων γατών και περιφραγμένο ασκεπή χώρο.

    • Ισόγειο Κτίσμα, ορθογωνικής κάτοψης, συνολικού εμβαδού 12,96τ.μ., και αποτελείται από χώρο Φιλοξενίας υγειών γατών και περιφραγμένο ασκεπή χώρο.

    • Ισόγειο Κτίσμα, ορθογωνικής κάτοψης, συνολικού εμβαδού 21,94τ.μ., με χρήση Αποθήκης.

    • Ισόγειο Κτίσμα, ορθογωνικής κάτοψης, συνολικού εμβαδού 16,00τ.μ., με χρήσης Φιλοξενίας ιπποειδών και περιφραγμένο ασκεπή χώρο.

    • Ισόγειο Περιφραγμένος ασκεπής χώρος, ορθογωνικής κάτοψης, με χρήση Φιλοξενία Σκύλων συνολικού εμβαδού 41,39τ.μ.

    • Ισόγειο Περιφραγμένος ασκεπής χώρος, ορθογωνικής κάτοψης, με χρήση Φιλοξενία Σκύλων συνολικού εμβαδού 41,39τ.μ.

    • Υπόγεια Δεξαμενή νερού συνολικού εμβαδού 26,23τ.μ.

Η συνολική κάτοψη και δόμηση είναι ίση με 179,86 μ2 < της επιτρεπόμενης 180,00 μ2. Ο οργανισμός είναι από λιθοδομή αρμολογημένη κατά τα παραδοσιακά πρότυπα, τα επιχρίσματα είναι ακανόνιστο λευκό ή λείο λευκό το δάπεδο κατασκευάζεται με τσιμεντοκονία και σχιστόπλακες. Στο σύνολο του έργου περιλαμβάνονται και οι Η/Μ εργασίες και συγκεκριμένα, πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, πλήρης κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση – αποχέτευση – όμβρια – είδη υγιεινής) σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργίας της εγκατάστασης κλιματισμού τύπου multi split.

Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου και χρονοδιάγραμμα

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 241.935,48 ευρώ και αναλύεται σε εργασίες οικοδομικές 164.065,12 ευρώ και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 13.500 ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

📸Andrew S/Unsplash

Δείτε επίσης