Αμοργός: Σύμπραξη Πολεμικού Ναυτικού και Δήμου Αμοργού για τον Φάρο

απο Cyclades Open

Σε σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του Δήμου Αμοργού για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή & Συντήρηση Κτιρίου Φάρου Καταπόλων Αμοργού” προχώρησαν οι δύο πλευρές στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού.

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάληψη εκ μέρους του Δήμου Αμοργού, της επικαιροποίησης – ολοκλήρωσης της μελέτης και της υλοποίησης του έργου «Επισκευή & συντήρηση κτηρίου φάρου Καταπόλων Αμοργού». Δικαιούχος της χρηματοδότησης του έργου θα είναι ο Δήμος Αμοργού, ο οποίος και αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την υλοποίηση του έργου και θα έχει και την ευθύνη της πληρωμής των λογαριασμών του αναδόχου μετά την έγκρισή τους από την Τεχνική του Υπηρεσία.

Ο κύριος του έργου, θα προγραμματίζει την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Δεδομένου ότι ο Δήμος Αμοργού διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, επαρκώς στελεχωμένη, για την υλοποίηση του έργου και μπορεί να ασκήσει ρόλο αναθέτουσας αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της, προκειμένου να αναλάβει ο Δήμος Αμοργού με την Τεχνική του Υπηρεσία το ρόλο της αναθέτουσας αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην ανάθεση και υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Ο Δήμος Αμοργού για την άσκηση της αρμοδιότητας που του ανατίθεται δεν θα έχει αμοιβή στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Οι τυχόν δαπάνες των στελεχών της Τεχνικής του Υπηρεσίας (μετακινήσεις κλπ) θα καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Αμοργού και δεν θα βαρύνουν το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος στο οποίο θα ενταχθεί το έργο.

Προϋπολογισμός, διάρκεια και αρμοδιότητες

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την επικαιροποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.

Ο φορέας υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον κύριο του έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την παραλαβή του από το αρμόδιο όργανο με ευθύνη του Δήμου Αμοργού και πάντως όχι αργότερα από την 30-09-2027.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση του έργου κατανέμονται ως εξής:

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμοργού

2. Κύριος του έργου: Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

3. Φορέας κατασκευής ή υλοποίησης: Δήμος Αμοργού

4. Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αμοργού

5. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμοργού

6. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η σύμβαση ανάθεσης με τον ανάδοχο του έργου θα υπογραφεί από το Δήμο Αμοργού, στον οποίο θα εκδίδονται τα τιμολόγια του αναδόχου και θα διενεργεί τις πληρωμές.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον τακτικό προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

Πηγή: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ/Θοδωρής Καρατζούνης

Δείτε επίσης