Αναβολή της διαβούλευσης για τις περιοχές Νatura 2000 ζητά η Άνδρος

απο Cyclades Open

Το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου αποφάσισε ομόφωνα για την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναβολή της διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές Νatura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου.

Η αναβολή ζητείται προκειμένου να δοθεί αναγκαίος χρόνος για την καλύτερη δυνατή κατανόηση του θέματος από ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην επεξεργασία της διαβούλευσης, να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ανάλυση και τεκμηρίωση των αντιρρήσεων, ήδη εκφρασμένων και μελλοντικών, τόσο από τον Δήμο Άνδρου, όσο και από ενδιαφερόμενους και επίσης για τον συντονισμό της ΕΠΜ με την μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου.

Διαβούλευση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές Νatura 2000

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί το έργο «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Το έργο και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ). Στις 16 Νοεμβρίου 2022 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ η μελέτη «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Νatura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» – «Ομάδα περιοχών Natura Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας-Κύθνου, Μήλου» για την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας ενός μηνός, με καταληκτική ημερομηνία 16/12/2022.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα για την Άνδρο

Ειδικά για το νησί της Άνδρου προβλέπονται, ιδίως όσο αφορά χρήσεις γης και εν γένει δραστηριότητες εντός των περιοχών NATURA, η αποκωδικοποίηση και κατανόηση των οποίων απαιτεί χρόνο και ενασχόληση ειδικών. Ήδη, υπάρχουν σημαντικές αντιρρήσεις τόσο από τον Δήμο Άνδρου, όσο και από ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες, για την ανάλυση και τεκμηρίωση των οποίων, χρειάζεται αρκετός χρόνος.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπεριέλαβε τον Δήμο Άνδρου στον Β΄ κύκλο του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», το οποίο στοχεύει στην ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και την βιοπικοιλότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να εκκινήσει άμεσα η μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Άνδρου, με το οποίο θα θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Παράλληλα, η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει ως υποστηρικτικές μελέτες την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για το σύνολο του Δήμου Άνδρου.

Κρίνεται ως αυτονόητη η ανάγκη συντονισμού της υπό διαβούλευση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) που αφορά τις περιοχές Natura 2000 με την υπό ανάθεση μελέτη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Άνδρου. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλισθούν και θα ρυθμιστούν οι συνέργειες ή/και επικαλύψεις μεταξύ των προτάσεων των δύο μελετών όσο αφορά τον καθορισμό ζωνών προστασίας, όρων προστασίας ανά ζώνη και του προτύπου χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του Δήμου Άνδρου.

Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Η εισήγηση, η οποία και υπερψηφίστηκε, αφορά στην υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΕΝ για την αναβολή της διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές Νatura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, ώστε να δοθεί αναγκαίος χρόνος για την καλύτερη δυνατή κατανόησή της από ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην επεξεργασία της ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ανάλυση και τεκμηρίωση των αντιρρήσεων, ήδη εκφρασμένων και μελλοντικών, τόσο από τον Δήμο Άνδρου, όσο και από ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες και τον συντονισμό της ΕΠΜ με την μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου.

Οι θέσεις της αντιπολίτευσης

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θεοδόσης Σουσούδης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θεοδωράκης Διαμαντής, Αντώνογλου Αντώνιος, Τσατσομοίρου Αθηνά, Βιδάλης Νικόλαος, Μαμάη Ανδρονίκη και Τρανάκος Γεώργιος έστειλαν το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα: «Συμφωνώ με τη εισήγηση και ψηφίζω θετικά στην πρόταση για αναβολή της διαβούλευσης, αφού ο χρόνος είναι ελάχιστος για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ζητώ επίσης την διεξαγωγή δημοτικού συμβουλίου σε ικανό χρόνο και πριν την λήξη της προθεσμίας της διαβούλευσης, με τηλεδιάσκεψη, όπου θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι και αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε από κοινού την πρόταση μας. Το παραπάνω κρίνεται αναγκαίο στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημα μας για αναβολή».

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Γιάννης Καπάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Τσαούσης έστειλαν το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα: «Συμφωνώ κατ’ αρχήν για υποβολή αιτήματος παράτασης της διαβούλευσης καθώς θεωρώ εύλογο το αίτημα. Όμως επειδή δεν είναι βέβαιη η απόφαση παράτασης από το ΥΠΕΝ ζητώ τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης με τηλεδιάσκεψη, στο οποίο θα κληθούν να συμμετέχουν κι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και από τους φορείς και από τον Δήμο και να διαμορφωθεί πρόταση για να κατατεθεί στην διαβούλευση στην περίπτωση που αυτή δεν παραταθεί».

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Μπακέλας απέστειλε το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα: «Συμφωνώ για υποβολή αιτήματος παράτασης της διαβούλευσης. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να συγκληθεί Δ.Σ. πριν από την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης, όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις από κοινού με τον Δήμο. Έτσι σε περίπτωση που δεν παραταθεί η διαβούλευση, να κατατεθούν οι προτάσεις μας».

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Δείτε επίσης