Ανοίγει τις υδάτινες πύλες του το αλιευτικό καταφύγιο Αμοργού

απο Cyclades Open

Ο Δήμος Αμοργού και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού πραγματοποιούν την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 τα εγκαίνια του αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου.

Τα έργα για την κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου είχαν ξεκινήσει πριν περίπου δύο χρόνια όταν και ανέλαβε ο ανάδοχος. Αρχικά κατασκευάστηκαν οι τεχνητοί ογκόλιθοι που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και έπειτα τα πλωτά μέσα του αναδόχου πραγματοποίησαν εργασίες στην θαλάσσια ζώνη του έργου για την ενσωμάτωση των τεχνητών ογκολίθων. Τα μπλόκια, σύμφωνα με αδειοδότηση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού κατασκευάστηκαν στην μικρή προβλήτα που αράζουν τα πολεμικά σκάφη, δίπλα στην κεντρική προβλήτα του λιμένα των Καταπόλων. Πλέον το έργο έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί επίσημα στο κοινό, την προσεχή Κυριακή.

Τον Ιούνιο είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού ο κανονισμός λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου.

Κανόνες είσπλου – παραμονής – έκπλου

Δυνατότητα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκαταστάσεων του καταφυγίου θα έχουν κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, διερχόμενα είτε είναι μόνιμα ελλιμενιζόμενα και τα μικρά ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με προτεραιότητα αυτών που κατέχουν παλαιές ερασιτεχνικής άδειας αλιείας που σήμερα θεωρούνται ως ιδιωτικά από την κείμενη νομοθεσία.

Το σχέδιο διάταξης αγκυροβολίας θα αναπροσαρμοσθεί ανάλογα με τις ανάγκες των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων της περιοχής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

Δικαίωμα μόνιμου ελλιμενισμού αποκτάται μόνο μετά από σχετικό αίτημα του ιδιοκτήτη, κυβερνήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του σκάφους και έγγραφη αποδοχή αυτού από το αρμόδιο γραφείο. Οι θέσεις εξυπηρέτησης των ιδιωτικών σκαφών και ειδικότερα των θέσεων μόνιμου ελλιμενισμού διατίθενται κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, ανάλογα με τις διαστάσεις, τύπο, ανάγκες, χρόνο δραστηριοποίησης του σκάφους στα Κατάπολα, ύπαρξη ή μη παλαιότερων χρεών προς το Λιμενικό Ταμείο, καθώς και την χρονική περίοδο ελλιμενισμού, σύμφωνα με τους περιορισμούς που παρουσιάζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Απαγορεύεται η κατά βούληση αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση παντός σκάφους, καθώς και η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης εκτός από εκείνη που υποδεικνύει το αρμόδιο προσωπικό του λιμενικού ταμείου ενώ επίσης απαγορεύεται η παράλληλη προς την είσοδο του καταφυγίου πλεύση σκαφών, η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση των διαύλων πλεύσης και κυκλοφορίας των σκαφών καθώς επίσης και η προσπέραση οποιουδήποτε εισερχομένου ή εξερχόμενου σκάφους.

Σε περίπτωση που το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να απαιτήσει τη μεθόρμιση – μεταφορά οποιουδήποτε σκάφους σε άλλο σημείο εντός ή και εκτός του αλιευτικού καταφυγίου. Η μεθόρμιση ή μεταφορά σε χερσαίο χώρο κρίνεται αναγκαία εάν:

α. Παρακωλύεται από την παραμονή του σκάφους στις εγκαταστάσεις η λειτουργία και εκμετάλλευση αυτού.

β. Πιθανολογείται πρόκληση ζημιάς σε άλλο σκάφος, κίνδυνος ναυαγίου ή κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης.

γ. Υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσης ελλιμενισμού.

δ. Έχει καταγγελθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο η σύμβαση ελλιμενισμού με υπαιτιότητα του σκάφους.

ε. Έχει οφειλές τελών ελλιμενισμού.

Τέλη ελλιμενισμού

Για τις παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις προς τα ελλιμενιζόμενα ιδιωτικά (επαγγελματικά αλιευτικά/τουριστικά ή αναψυχής) σκάφη, το Λιμενικό Ταμείο εισπράττει από τους υπόχρεους τα ανάλογα τέλη ελλιμενισμού και άλλα δικαιώματα (π.χ. παροχής δικτύων, κ.λπ.), που προβλέπεται από το τιμολόγιό του κατά την κείμενη νομοθεσία, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Υπόχρεος για την καταβολή των ανωτέρω χρεώσεων και δικαιωμάτων είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο χρήστης του σκάφους, ο οποίος ευθύνεται και εξ ολοκλήρου με τον ιδιοκτήτη ως πρωτοφειλέτης. Οι χρεώσεις ελλιμενισμού των καταπλεόντων σκαφών προκαταβάλλονται με τον κατάπλου του σκάφους και πρέπει να καλύπτουν την συμφωνηθείσα με το αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο χρονική περίοδο. Ως πρώτη ημέρα για τον υπολογισμό της καταβολής χρεώσεων ελλιμενισμού ή εναπόθεσης στην ξηρά λογίζεται το από του μεσονυκτίου αρχόμενο 24ωρο εντός του οποίου κατέπλευσε το σκάφος στον καταφυγίου. Σε περίπτωση απόπλου ή εγκατάλειψης για οποιονδήποτε λόγο της θέσης πριν από τον συμφωνηθέντα χρόνο, δεν υποχρεούται το Λιμενικό Ταμείο στην επιστροφή προκαταβληθέντων χρεώσεων.

Υποχρεώσεις χρηστών

Όποιος χρησιμοποιεί τους χώρους του αλιευτικού καταφυγίου, τις εγκαταστάσεις ή οποιαδήποτε παρεχόμενη ευκολία και υπηρεσία, με τη θέλησή του ή κατόπιν υπόδειξης του Λιμενικού Ταμείου, ενεργεί πάντα με την προσωπική του ευθύνη.

Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι ή χρήστες στην ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου, οφείλουν να συμμορφώνονται, προς τις οδηγίες ή εντολές των αρμόδιων οργάνων και του προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την κείμενη νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται στους χρήστες του αλιευτικού καταφυγίου η διάθεση, υπομίσθωση ή υποπαραχώρηση των θέσεων ελλιμενισμού του σκάφους τους ή των σκαφών τους σε τρίτους, έστω και για προσωρινή χρήση, όπως επίσης και η μεταξύ τους αντικατάσταση των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών τους, πλην ενδεχόμενης εναλλαγής των θέσεων ελλιμενισμού των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών μεταξύ τους.

Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω διάταξης επιβάλλεται ανάκληση της άδειας ελλιμενισμού του σκάφους του παραβάτη, καθώς και απαγόρευση απόκτησης άδειας ελλιμενισμού για 1 έτος τουλάχιστον.

Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση και εγκατάλειψη στους χώρους των εγκαταστάσεων, ειδών εξοπλισμού των σκαφών, όπως τρέιλερ, εργαλείων, βοηθητικών λεμβών, άρμενων, ελαστικών σωλήνων, καλωδίων, ιστίων κ.λπ. Επιπροσθέτως, οι χρήστες των εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τοποθετούν τα δίχτυα των σκαφών τους στον χερσαίο χώρο μπροστά από την θέση ελλιμενισμού

τους χωρίς όμως να καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και να εμποδίζουν την κυκλοφορία στους χερσαίους χώρους του καταφυγίου. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ωριμάζει μελέτη για την κατασκευή στεγάστρου στο οποίο θα φυλάσσονται τα εργαλεία αυτά. Το Λιμενικό Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια ή φθορά των ανωτέρω ειδών.

Φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα και λοιπά τροχοφόρα δεν επιτρέπεται να παραμένουν στα κρηπιδώματα και τους λοιπούς παραλιακούς χώρους πέρα από τον απόλυτα απαραίτητο χρόνο για την φορτοεκφόρτωση αντικειμένων. Σε περίπτωση μακροχρόνιας παραμονής οχημάτων ο εκπρόσωπος του ΔΛΤ θα ενημερώνει το οικείο Λιμεναρχείο για την απόδοση του κατάλληλου προστίμου προς του παραβάτες.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση από τους ιδιοκτήτες, αντιπροσώπους, πλοιάρχους ή πληρώματα των ελλιμενιζομένων σκαφών ή οποιονδήποτε τρίτο, πάσης φύσεως ιδιοκατασκευών σταθερών ή μη, στα κρηπιδώματα, στους προβλήτες ή άλλους χώρους για την αποθήκευση μικροαντικειμένων, ναυτικών εργαλείων, σχοινιών ή αλυσίδων κ.λπ.

Προστασία περιβάλλοντος – Διαχείριση αποβλήτων

Το Λιμενικό Ταμείο, αλλά και τα ελλιμενιζόμενα σκάφη, όπως επίσης και όσοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η εντός του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου του αλιευτικού καταφυγίου, απόρριψη ρευστών ή στερεών υλικών τα οποία είναι δυνατό με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσουν ρύπανση αυτών όπως π.χ. έρμα, πετρελαιοειδή, απορρίμματα, απόβλητα, αποχετεύσεις πλυντηρίων, απορρυπαντικά κ.λπ. Για την απόθεση των απορριμμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δ.Λ.Τ. Αμοργού.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μεριμνά, αρμοδίως, για την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων καθώς επίσης και για την καθημερινή καθαριότητα των χερσαίων χώρων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και της θαλάσσιας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου. Η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση ρύπανσης συνεπάγεται την άνευ όρων υποχρέωση κάλυψης (αποζημίωσης) των εξόδων απορρύπανσης και τυχόν προστίμων από αυτόν που προκάλεσε την ρύπανση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πηγή: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ/Θοδωρής Καρατζούνης

Δείτε επίσης