Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων

απο Cyclades Open

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της υπ’ αριθ. 24563/29-12-2022 ΣΟΧ1/2023 (ΑΔΑ: ΨΔΛΒΩΚΗ-ΚΗ6) Ανακοίνωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, διάρκειας από την υπογραφή της έως 31-08-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, από την 14η-03-2023 ημέρα Τρίτη έως και την 23η-03-2023 ημέρα Πέμπτη.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).


Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» πραγματοποιήθηκε στις 07-03-2023.


Η περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Κυκλαδική» δύο (2) φορές, στις 09-03-2023 και 13-03-2023.
Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, αναρτήθηκαν στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στον δικτυακό τόπο αυτού (www.e-naxos.eu) στις 13-03-2023.

Συνημμένα έγγραφα:

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

Παράρτημα Ανακοινώσεων

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ 

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

📸Element5 Digital/Unsplash

Δείτε επίσης