Κυκλάδες: Αναβαθμίζεται και θωρακίζεται η χερσαία ζώνη του λιμανιού της Ανάφης

απο Cyclades Open

Ένα εξαιρετικής σημασίας έργο θα πραγματοποιηθεί στην Ανάφη με την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού του νησιού. Η ανάπλαση θα βοηθήσει ώστε η ευρύτερη περιοχή να είναι πιο ασφαλής και πιο χρηστική για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην πρόσφατη συνεδρίαση ανέφερε ότι, η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ιητών συνέταξε τη μελέτη για την εκτέλεση του έργου για την «Ανάπλαση χερσαίας ζώνης λιμένα Ανάφης» συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου

Τα προτεινόμενα έργα αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας του λιµένα λόγω των καθιζήσεων που έχουν προκληθεί στον ανατολικό  προβλήτα. Επιπλέον, το βασικό οδικό δίκτυο που πραγματοποιείται η διέλευση των οχημάτων από το λιμάνι προς τη χώρα και το αντίστροφο έχει υποστεί ζημιές λόγω της παλαιότητας και της έντονης κυκλοφοριακής φόρτισης που παρατηρείται κυρίως τους  καλοκαιρινούς µήνες. Με το συγκεκριµένο έργο θα παρέχεται στους χρήστες του λιμανιού ασφάλεια, υψηλή ποιότητα  παροχών και θα αναβαθµιστεί αισθητικά  η  συγκεκριµένη ζώνη του λιµένα. 

Η αναγκαιότητα για το έργο

Λόγω της χρήσης της χερσαίας ζώνης και των ανά διαστήματα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (άνεμος, θαλάσσιο περιβάλλον, υψηλές βροχοπτώσεις κλπ) έχουν προκληθεί αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, σε εκτεταμένη επιφάνεια του οδοστρώματος η επιφάνεια έχει φθαρεί, ενώ σε άλλα σημεία έχουν αποκολληθεί μαζί με τη στρώση έδρασής τους. Αυτό κρίνει απαραίτητες τις όποιες παρεμβάσεις προβλέπονται να γίνουν, κυρίως για το κομμάτι της ασφάλειας και μετέπειτα για το αισθητικό κομμάτι. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις

Οι παρεµβάσεις που προτείνεται να γίνουν είναι οι εξής: 

• Αποξήλωση του παλαιού ασφαλτοτάπητα και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας µε ασφαλτόµιγµα µε τάπητα ανοικτού τύπου της Π.Τ.Π. Α245 σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου. 

• ∆ηµιουργία κατάλληλων ρύσεων ώστε να επιτυγχάνεται η επιφανειακή απορροή των όµβριων από την επιφάνεια του οδοστρώµατος προς το περιµετρικό πεζοδρόµιο και εκείθεν στη θάλασσα. 

• ∆ιαγράµµιση του οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή, τοποθέτηση ανακλαστήρων και σήµανσης κατά µήκος του οδικού δικτύου για τη µεγαλύτερη ασφάλεια πεζών και οχηµάτων. 

• Αντικατάσταση των φωτιστικών ιστών και σωµάτων αυτών µε νέα, χαµηλής ενεργειακής  κατανάλωσης  µε  λυχνίες  LED.  Προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων µε µονό  φανάρι, σε ύψος ιστού 3,00m µεταλλικά καλυµµένα µε ρητίνη για την µεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση. Τα  φωτιστικά θα τοποθετηθούν κατά µήκος του πεζοδροµίου σε θέσεις που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία. 

• Καθαίρεση του σκυροδέµατος σε τµήµα του ανατολικού προβλήτα και επίστρωση οπλισµένου σκυροδέµατος (κατηγορίας C20/25). 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ρύσεις των τελικών διαµορφωµένων δαπέδων για  την  ασφαλή και ομαλή απορροή των όµβριων.  Επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώσεων µε επίπαση σκληρυντικού υλικού (χτενιστό) για την οµαλή κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών. Η διαµορφωµένη τελική επιφάνεια θα είναι ανθεκτική και αντιολισθηρή. 

Δείτε επίσης