Οι 28 άγονες αεροπορικές γραμμές περιμένουν τους αναδόχους τους

απο Cyclades Open
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΝΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων ως προς την «Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών Γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας» για χρονικό διάστημα από 01-02-2023 έως 31-01- 2027, στις γραμμές:

Αθήνα – Αστυπάλαια, Αθήνα – Ικαρία, Αθήνα – Σκιάθος, Αθήνα – Κύθηρα, Αθήνα – Κάρπαθος, Αθήνα – Πάρος, Αθήνα – Ζάκυνθος, Αθήνα – Σύρος, Αθήνα – Λέρος, Αθήνα – Κάλυμνος, Αθήνα –Σκύρος, Αθήνα – ΜήλοςΑθήνα – Νάξος, Αθήνα – Σητεία, Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά, Θεσσαλονίκη – Σάμος, Θεσσαλονίκη – Χίος, Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα – Κύθηρα, Θεσσαλονίκη – Σκύρος, Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία, Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος – Σητεία, Ρόδος – Καστελόριζο, Αλεξανδρούπολη – Σητεία, Άκτιο – Σητεία, Κέρκυρα – Άκτιο – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος, Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάμος – Ρόδος και Ρόδος – Κως – Κάλυμνος – Λέρος – Αστυπάλαια.

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr(link is external) του ΕΣΗΔΗΣ. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 61 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι 25-9-2022.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και συγκεκριμένα έως εχθές 4-8-2022, οι κοινοτικοί αερομεταφορείς εκδηλώνουν εγγράφως την πρόθεσή τους (υποβάλλοντας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας το σχετικό πρόγραμμα πτήσεων) για την εκτέλεση από την 1η Φεβρουαρίου 2023 τακτικών αεροπορικών δρομολογίων σε κάποια/ες από τις ανωτέρω γραμμές, χωρίς να λάβουν οικονομικό αντιστάθμισμα, και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται, είτε εξ ολοκλήρου (σε περίπτωση ενός μόνου αερομεταφορέα) είτε κατ’ αναλογία (σε περίπτωση πλέον του ενός αερομεταφορέα), οι υποχρεώσεις ελάχιστης συχνότητας πτήσεων, ελάχιστων προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως, καθώς και μέγιστης τιμής ναύλου.

Οικονομικό αντιστάθμισμα

To μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως για τις αναφερόμενες γραμμές καθορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων, εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ

(18.184.000 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, διατηρεί το δικαίωμα για αναθεώρηση των ποσών αντιστάθμισης,

σε περίπτωση απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών εκμετάλλευσης με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Στην αναθεώρηση του ποσού αντιστάθμισης θα λαμβάνεται υπόψη το πτητικό έργο, οι επιλυθείσες συχνότητες, διατιθέμενη χωρητικότητα, καθώς και η επιβατική κίνηση του πρόσφατου 12μήνου.

To μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως ανά γραμμή σε ευρώ καθορίζεται ως κατωτέρω, το οποίο για την τετραετία ανέρχεται στα κάτωθι ποσά χωρίς ΦΠΑ:

       Γραμμή                    ετήσιο ποσό                      ποσό τετραετίας
– Αθήνα – Πάρος                   12.000                                       48.000
– Αθήνα – Σύρος                  484.000                                    1.936.000
– Αθήνα – Μήλος                  924.000                                    3.696.000
– Αθήνα – Νάξος                   484.000                                   1.936.000

Οι υποχρεώσεις

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, που έχουν επιβληθεί στις τακτικές αεροπορικές γραμμές:

Όσον αφορά στην ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και στις ελάχιστες προσφερόμενες θέσεις:

Για τις γραμμές • Αθήνα – Πάρος, • Αθήνα – Σύρος, • Αθήνα – Μήλος, • Αθήνα – Νάξος

Τρείς (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τέσσερις(4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Έξι (6) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Σε περίπτωση που τα διατιθέμενα αεροσκάφη δεν διαθέτουν την απαιτούμενη χωρητικότητα για την κάλυψη του ελάχιστου αριθμού προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως οι συχνότητες πτήσεων μπορούν να αυξηθούν αναλόγως.

Σε περίπτωση που οι πτήσεις δεν εκτελεσθούν λόγω μετεωρολογικών συνθηκών, θα πρέπει να εκτελούνται κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες, κατά τρόπο ώστε να

ικανοποιείται η εβδομαδιαία ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες εβδομαδιαίως προσφερόμενες θέσεις.

Ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

Στις περιπτώσεις 2 πτήσεων την εβδομάδα αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε συνεχόμενες ημέρες.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται αδιάλειπτα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στους ενδιάμεσους σταθμούς, πέραν του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής του αεροσκάφους στο έδαφος.

Ναύλοι

Όσον αφορά στους προσφερόμενους ναύλους:

– Αθήνα – Πάρος

61,75€(Μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής περιόδου)

65€ (Μέγιστη τιμή ναύλου μέσης περιόδου)

88€ (Μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου)

– Αθήνα – Σύρος

52,25€(Μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής περιόδου)

55 € (Μέγιστη τιμή ναύλου μέσης περιόδου)

77 € (Μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου)

– Αθήνα – Μήλος

52,25€(Μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής περιόδου)

55 € (Μέγιστη τιμή ναύλου μέσης περιόδου)

77 € (Μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου)

– Αθήνα – Νάξος

61,75€(Μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής περιόδου)

65€ (Μέγιστη τιμή ναύλου μέσης περιόδου)

88€ (Μέγιστη τιμή ναύλου υψηλής θερινής περιόδου)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης κράτησης θέσεων παρέχεται η δυνατότητα επιβολής όρων στους ναύλους, υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης του επιβάτη κατά την έκδοση του εισιτηρίου και σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

📸Kevin Woblick/Unsplash

Δείτε επίσης