Περιφέρεια Ν. Αιγαίου-ΦΟΔΣΑ: Στο ΕΣΠΑ η ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων

απο Cyclades Open

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκαν η πράξη: “Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων σε οικίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” και στον ‘Αξονα Προτεραιότητας “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων (ΕΤΠΑ)”.

Με τη δράση υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί η εκτροπή του 8,72% των παραγόμενων βιοαποβλήτων των μόνιμων κατοίκων της περιοχής έως το 2030.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 9.837.600 ευρώ με ημερομηνία έναρξης την 6η Μαρτίου 2023 και ημερομηνία λήξης της πράξης την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, στο πλαίσιο προώθησης των στόχων του υπό διαμόρφωση νέου Περιφερειακού Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου) προτίθεται να προχωρήσει στην ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα σε κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να διαχωρίζουν το ρεύμα των οικιακών βιοαποβλήτων και να το επεξεργάζονται τοπικά σε οικιακούς κομποστοποιητές διαφόρων τύπων. Στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνονται οικιακοί κομποστοποιητές, απλοί (κήπου) και μηχανικοί.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τα ακόλουθα υποέργα:

– Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του δικτύου, πρόκειται για την προμήθεια 10.275 οικιακών μηχανικών κομποστοποιητών 1,5 έως 2 λίτρων, για τα αντίστοιχα νοικοκυριά σε πολυκατοικίες και 25.550 κάδων οικιακής κομποστοποίησης κήπου χωρητικότητας 300 λίτρων για 34.780 νοικοκυριά σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. Με το εν λόγω δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης επιδιώκεται η εκτροπή: 4.206 τον/έτος οικιακών βιοαποβλήτων το 2025, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,25% των παραγόμενων βιοαποβλήτων των μόνιμων κατοίκων για εκείνη τη χρονιά και 6.560 τον/έτος βιοαποβλήτων το έτος 2030. Δηλαδή, ποσοστό 8,72% των παραγόμενων βιοαποβλήτων των μόνιμων κατοίκων το έτος 2030.

Σημειώνεται ότι, στις παραπάνω ποσότητες βιοαποβλήτων δεν συνυπολογίζονται οι ποσότητες βιοαποβλήτων που εκτρέπονται μέσω του εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης που έχει ήδη εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθεί σε δήμους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

– Υποέργο 2: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων σε οικίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

– Υποέργο 3: Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων σε οικίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε επίσης