Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης – Οι Διαδρομές που διέρχονται από την Ελλάδα

απο Cyclades Open

Το πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης ξεκίνησε το 1987 με σκοπό να αναδείξει, μέσα από ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστ​​ική κληρονομιά των διαφόρων χωρών και πολιτισμών της Ευρώπης συμβάλλει στην κοινή ευρωπαϊκή υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Οι πιστοποιημένες Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης εφαρμόζουν στην πράξη τις θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού: ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτιστική δημοκρατία, πολιτιστική πολυμορφία και ταυτότητα, διάλογος, αμοιβαίες ανταλλαγές και πολιτιστικός πλούτος πέρα από σύνορα, δια μέσου των αιώνων.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τον Δεκέμβριο 2010 με το Ψήφισμα CM/Res(2010)53 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θεσπίστηκε, για μια αρχική περίοδο τριών ετών, η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία Πολιτιστικών Διαδρομών (ΔΜΣ). Η σύσταση της ΔΜΣ επιβεβαιώθηκε το 2013 με το Ψήφισμα CM/Res(2013)66, με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των Πολιτιστικών Διαδρομών. Η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία επιδιώκει να ενισχύσει το δυναμικό των Διαδρομών για πολιτιστική συνεργασία, βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεματικές που έχουν συμβολική σημασία για την ευρωπαϊκή ενότητα, ιστορία, πολιτισμό και αξίες, καθώς και την ανακάλυψη λιγότερο γνωστών προορισμών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΜΣ απονέμει την πιστοποίηση «Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης» και διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις των πιστοποιημένων διαδρομών, σύμφωνα με το Ψήφισμα CM/Res(2013)67 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιστοποίησης.

α. Κατάλογος κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία

β. Πολιτιστικές Διαδρομές ανά χώρα

​Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα ​είναι μέλος της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας από το 2011 και μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο μέσω της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμ​ού και Αθλητισμού. Οι Δρόμοι της Ελιάς αποτελούν έως σήμερα τη μοναδική ελληνικής πρωτοβουλίας πιστοποιημένη Πολιτιστική Διαδρομή, ενώ η Ελλάδα έχει διασυνδεθεί με τις παρακάτω Διαδρομές: Δρόμοι των Φοινίκων, Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Μότσαρτ,​ Iter Vitis, Ευρωπαϊκή Διαδρομή Κοιμητηρίων, Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Λουτροπόλεων, Προορισμός Ναπολέων, Δρόμοι του Ιμπρεσιο​​νισμού​, ​​​Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς, Δρόμος του Σιδηρού Παραπετάσματος, Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων, ​Δρόμος του Αινεία και Διαδρομή των Κυρίλλου και Μεθοδίου. ​​Παράλληλα, επιχειρείται η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στις υφιστάμ​ενες Διαδρομές και ταυτόχρονα διερευνάται η δυνατότητα υποβολής νέων προτάσεων ελληνικού ενδιαφέροντος.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Το 1998 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών – EICR, φορέας με αρμοδιότητες τεχνικής υπηρεσίας και κέντρου τεκμηρίωσης. Το EICR συστάθηκε σε σύμπραξη με το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για να καλύψει επιχειρησιακές ανάγκες και από το 2011 αποτελεί την έδρα της ΔΜΣ. Ρόλος του είναι να επιβλέπει τον τριετή κύκλο αξιολόγησης των πιστοποιημένων Πολιτιστικών Διαδρομών, να εξετάζει τις αιτήσεις νέων προγραμμάτων, να παρακολουθεί τις δραστηριότητες στον τομέα των Διαδρομών, καθώς και να συντονίζει το έργο οργανώσεων – εταίρων.  

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ FORUM

Το Συμβουλευτικό Forum​ αποτελεί μείζον γεγονός στην ετήσια ατζέντα των Πολιτιστικών Διαδρομών. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΜΣ για τις Πολιτιστικές Διαδρομές, το Forum έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει όλους τους ενδιαφερόμενους από διαφορετικά πεδία δράσης (εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης των Διαδρομών, εκπρόσωποι υποψήφιων Διαδρομών, κεντρικές και περιφερειακές αρχές, διεθνείς οργανισμοί, εμπειρογνώμονες, επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, δίκτυα κ.ά) προκειμένου να συζητηθούν οι τάσεις και οι προκλήσεις του Προγράμματος, να ανταλλαγούν εμπειρίες, να γίνει ανασκόπηση της προόδου και να δρομολογηθούν καινούριες πρωτοβουλίες και συνεργασίες. Επισημαίνουμε ότι τα πρώτα δύο Fora των Πολιτιστικών Διαδρομών διοργανώθηκαν στους Δελφούς το 2006 και το 2010 αντίστοιχα, πριν από την ίδρυση της ΔΜΣ.​

Πληροφοριακό υλικό για το ​​​Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης​.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Routes4U

Το Routes4U” (2017-2020) είναι ένα κοινό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Γενική Διεύθυνση Δημοκρατίας) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής). Το πρόγραμμα στοχεύει να συνεισφέρει στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπ​​τυξη στις τέσσερις μακροπεριφέρεις της ΕΕ μέσω των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού και τουριστικού τομέα στην περιοχή και της ενίσχυσης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών παραγόντων. Το πρόγραμμα “Routes4U” είναι πρωτοποριακό, επιτρέποντας τις συνέργειες ανάμεσα σε δύο διεθνικά προγράμματα δύο διεθνών Οργανισμών, συγκεκριμένα του προγράμματος Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και των στρατηγικών των μακροπεριφερειών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της EUSAIR (Στρατηγική της ΕΕ για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου).

Στο πλαίσιο της EUSAIR πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση και διάχυση Πολιτιστικών Διαδρομών ελληνικού ενδιαφέροντος, ήτοι των Δρόμων της Ελιάς και των Δρόμων των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων (υπό διαμόρφωση).

Δείτε επίσης