Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική: Ολόκληρο το τελικό στρατηγικό σχέδιο με ιδέες για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων το 2023

Ολόκληρο τον φάκελο του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, φιλοξενεί το Agronews, όπου αποτυπώνονται καθαρά οι προβλέψεις για τις άμεσες ενισχύσεις και η τύχη των δικαιωμάτων για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο.

απο Cyclades Open

Oι άμεσες ενισχύσεις χωρίζονται σε πέντε καθεστώτα:

Βασική Ενίσχυση: 

Πληρώνεται με βάση των δικαιωμάτων τα οποία προσδιορίζονται στα 23 ευρώ για τις αρόσιµες, 29 ευρώ για τις δενδρώδεις και 19 ευρώ για τους βοσκότοπους για το 2026 όπου όλοι θα λαµβάνουν το ίδιο στρεµµατικό ποσό ανά αγρονοµική περιφέρεια.

Ολόκληρο το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 διαθέσιμο εδώ [πηγή: Agronews]

Συγκεκριμένα η βασική ενίσχυση διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι: 

1. Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης: 

(α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 17, 18 και 19 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 (Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), 

(β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 και της ΥΑ 193/2015 σχετικά με τις ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα σε γεωργούς 

(γ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 και της ΥΑ140/2016 σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς. 

2. Οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και μετά, είτε από το απόθεμα, είτε μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης (σύμφωνα με τις αναμενόμενες εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα ρυθμίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες και ακολούθως τη νέα εθνική νομοθεσία). 

Συμπληρωματική ενίσχυση νεαρών αγροτών: H συµπληρωµατική ενίσχυση στους νέους γεωργούς, θα χορηγηθεί, όχι µόνο για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιµα εκτάρια που δηλώνουν. To ποσό ορίζεται στα 7 ευρώ το στρέμμα. Δικαιούχοι νέοι γεωργοί κάτω των 40 ετών που έχουν μπει στη γεωργία τα τελευταία 5 χρόνια. 

Αναδιανεμητική ενίσχυση: κάθε χρόνο οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεµητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια, βρίσκονται ανάµεσα στα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων.

Οι Επιλέξιµες Εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεµητικής στήριξης (εκτάρια):

 • Αροτραίων καλλιεργειών: 20 στρέµµατα ελάχιστο 110 στρέµµατα µέγιστο
 • ∆ενδρωδών καλλιεργειών: 10 στρέµµατα ελάχιστο, 40 στρέµµατα µέγιστο
 • Βοσκοτόπων: 10 στρέµµατα ελάχιστο, 170 στρέµµατα µέγιστο

Ο µέσος όρος της αναδιανεµητικής στήριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε 116,93 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των αρόσιµων καλλιεργειών, σε 108,95 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των µόνιµων καλλιεργειών και σε 98,16 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

Οικολογικά σχήματα (νέο πρασίνισμα): Αφορά ένα μεγάλο εύρος δράσεων όπως είναι για παράδειγμα η διατήρηση της βιολογικής γεωργίας με υψηλότερα πριμ σε σχέση με το ΠΑΑ, ενώ προβλέπεται και επιδοτήσεις για την ειδική θρέψη. Για παράδειγμα 7 ευρώ το στρέμμα θα λαμβάνουν όσοι βάζουν λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης και βιοδιεγέρτες στις αροτραίες καλλιέργειες.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: 

 1.  Σκληρό Σιτάρι: 10 ευρώ/στρέμμα
 2. Μαλακό Σιτάρι: 10 ευρώ/στρέμμα 
 3. Κριθάρι: 10 ευρώ/στρέμμα
 4. Ρύζι: 30 ευρώ/στρέμμα
 5. Σπόροι Σποράς: 43,2 ευρώ/στρέμμα.
 6. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή: 19,2 ευρώ/στρµ.
 7. Πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά Ψυχανθή: 8,3 ευρώ/στρµ.
 8. Βιοµηχανική Ντοµάτα: 51,2 ευρώ ανά στρέµµα
 9. Πορτοκάλια χυµοποίησης: 40,7 ευρώ ανά στρέµµα
 10. Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση: 28,5 ευρώ/στρέµµα
 11. Σπαράγγι: 49,5 ευρώ ανά στρέµµα
 12. Ζαχαρότευτλα: 50,5 ευρώ ανά στρέµµα
 13. Συµπύρηνο ροδάκινο: 16,4 ευρώ ανά στρέµµα
 14. Κορινθιακή Σταφίδα: 34,8 ευρώ ανά στρέµµα
 15. Καρποί µε κέλυφος: 13,7 ευρώ ανά στρέµµα
 16. Μήλα: 47,2 ευρώ ανά στρέµµα
 17. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος: 12 ευρώ/προβατίνα ή αίγα.
 18. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Α

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 µηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης. Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 40 ευρώ/θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

18Β. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β

Η ενίσχυση καταβάλλεται για θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας σφαγής 11-12 µηνών, καταγεγραµµένα στο κτηνιατρικό µητρώο, που διατηρούνται στην εκµετάλλευση από την οποία οδηγήθηκαν για σφαγή, τουλάχιστον για 5 µήνες.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 200 ευρώ/κεφαλή.

18Γ. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Γ

Η ενίσχυση καταβάλλεται για βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά), που οδηγούνται για σφαγή σε ηλικία άνω των 14-24 µηνών. Αφορά ζώα εγγεγραµµένα στο κτηνιατρικό µητρώο και τα οποία διατηρούνται στην εκµετάλλευση που τα οδηγεί σε σφαγή τουλάχιστον για 5 µήνες.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 250 ευρώ/κεφαλή.

19. Μεταξοσκώληκες: 245 ευρώ ανά κουτί πιστοποιηµένου µεταξόσπορου

Η σχετική ανακοίνωση του  υπουργείου αναφέρει: 

Το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ), την προγραμματική περίοδο 2023-2027, υποβλήθηκε για επίσημη διαπραγμάτευση και έγκριση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Πέμπτη 30-12-2021, μέσω της κοινής ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το ΣΣ ΚΑΠ περιλαμβάνει τη στρατηγική δήλωση, τη SWOT ανάλυση και την εκτίμηση των αναγκών, τη στρατηγική παρέμβασης και το πλάνο δεικτών, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της στρατηγικής, τα κοινά στοιχεία των παρεμβάσεων, τις παρεμβάσεις, τον χρηματοδοτικό πίνακα, το σύστημα διακυβέρνησης και συντονισμού, το AKIS και το σχεδιασμό για την ψηφιοποίηση της ελληνικής Γεωργίας, καθώς και τα απαραίτητα, από τον κανονισμό, παραρτήματα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο ακολουθεί το κοινό, για όλα τα κράτη μέλη, υπόδειγμα περιεχομένου και δομής καθώς και τους περιορισμούς χαρακτήρων της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το παρόν κείμενο αφορά στην πρόταση της χώρας για το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και όχι στο εγκεκριμένο κείμενο, το οποίο θα προκύψει μετά από διαπραγματεύσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι ορισμένοι αγγλικοί χαρακτήρες που εμφανίζονται καθώς και κάποια θέματα μορφοποίησης, οφείλονται σε αδυναμίες εκτύπωσης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αποκατασταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επόμενες εκδόσεις.

Πηγή: Agronews

Δείτε επίσης