Πρόγραμμα κατάρτισης για νέα άτομα με αναπηρία

απο Cyclades Open

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Η Πράξη αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας, μέσω παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

I. Να είναι νέοι/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις οι οποίοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους (29 έτη και 364 ημέρες). 

II. Να είναι άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

III. Να είναι άνεργοι/ες (εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

IV. Να είναι απόφοιτοι/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. V. Να μην είναι σπουδαστές ή φοιτητές και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (NEETs).

V. Να μην παρακολουθούν ή/και να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.

VI. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι άτομα (νέοι/ες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, σύνολο 2500 ευρώ μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος

Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία ή / και χρόνια πάθησης στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνεπάγεται τη διακοπή παροχών που λαμβάνει λόγω της αναπηρίας του (όπως επίδομα πρόνοιας κ.ά.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική:

Α) δύο (2) ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, καθώς και μια (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της κατάρτισης και

Β) μία (1) ομαδική συνεδρία προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Προγράμματα κατάρτισης:

1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά το σύνολο των ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ» (150 ώρες θεωρητική κατάρτιση).

2. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος/η θα επιλέξει ένα εκ των παρακάτω):

a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια (150 ώρες θεωρητική κατάρτιση).

b. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (150 ώρες θεωρητική κατάρτιση).

Πρακτική άσκηση:

Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες. Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων είναι υποχρεωτική και θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) των οποίων η δραστηριότητα και λειτουργία βρίσκεται σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες της κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.

Πιστοποίηση:

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων που θα αποκτηθούν μετά την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθεί μέσω εξετάσεων, τις οποίες θα διενεργήσει η UCERT που είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και διαπιστευμένος, από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Αντίγραφο του εν ισχύ δελτίου [Δεκτή γίνεται και βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από την ΔΥΠΑ, (πρώην ΟΑΕΔ) στην οποία θα αποδεικνύεται το διάστημα συνεχόμενης ανεργίας.

3. Γνωμάτευση αναπηρίας σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% Στα Προγράμματα θα γίνονται δεκτές όλες οι γνωματεύσεις αναπηρίας που είναι σε ισχύ

4. Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

5. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο: • Α.Φ.Μ. • Α.Μ.Κ.Α.

6. Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό του ως Δικαιούχου του λογαριασμού.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (η οποία απευθύνεται στην Ε.Σ.Α.μεΑ.) ότι:

i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ii. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή (όπως ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). Η μέρα έκδοσης της ΥΔ θα γίνει σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο στο τηλ. 2281082302 διότι την ίδια ημέρα θα πρέπει να κατατεθεί και η αίτηση.

Θα γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας σε ισχύ που εκδίδονται από: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΙΚΑ, άλλους αρμόδιους φορείς όπως Ανώτατες Υγειονομικές Αρχές (Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., ΕΛ.ΑΣ.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 05/07/2022 και λήγει στις 30/10/2022.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου της Πράξης https://www.esamea.gr.

Πληροφορίες:

Θωμαή Μενδρινού

Εmail: tmendrinou@stoxefsi.gr

Τηλ. 2281082302 – 6948663601 (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 – 15:00).

Δείτε επίσης