Σέριφος: Ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης του φράγματος

απο Cyclades Open

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού προκειμένου να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης ένα έργο πνοής αναφορικά με την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στο νησί, προχωρά η ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Σερίφου.

Στις 24 Ιανουαρίου 2022 αναμένεται να γίνει η αποσφράγιση των προσφορών και να ξεκινήσει η διαδικασία οριστικοποίησης του αναδόχου, ο οποίος θα κληθεί να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες για την επέκταση και αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, καθώς και για την κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου, για την αξιοποίηση του νερού του φράγματος στη θέση «Στενό» του Δήμου Σερίφου.

Οι μελέτες, συνολικού κόστους 172.360 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ η ωρίμανση των τευχών του διαγωνισμού, έχει γίνει σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε..

Πεπαλαιωμένο και ανεπαρκές το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης

Σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που συνοδεύει τον διαγωνισμό και το οποίο έχει συνταχθεί από τη ΜΟΔ, ο Δήμος Σερίφου αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα στα ζήτημα της ύδρευσης. Τα προβλήματα της λειψυδρίας, η τουριστική ανάπτυξη του νησιού, και το ακατάλληλο δίκτυο ύδρευσης οδηγεί σε διαρκή προβλήματα όπως διακοπές στην τροφοδοσία, κακή ποιότητα νερού, και κίνδυνο σοβαρής μείωσης και εξάντλησης του υπόγειου υδροφορέα.

Αναφέρεται, ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο μόνιμος πληθυσμός της Σερίφου ανέρχεται σε 1.420 κατοίκους, που πολλαπλασιάζονται στην διάρκεια του καλοκαιριού προσεγγίζοντας τις 7.500, ενώ η μέση διακινούμενη ποσότητα νερού, ανέρχεται σε 209.285 κυβικά μέτρα.

Το δίκτυο ύδρευσης πολλών οικισμών είναι παλαιωμένο και ανεπαρκές. Συνήθως αποτελείται από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ή σωλήνες αμιάντου, οι οποίοι παρουσιάζουν διαρκείς βλάβες με αποτέλεσμα διαρκείς σημαντικές διαρροές υπέργειες και υπόγειες και απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού. Λόγω του ότι το δίκτυο είναι παλιό και οι διατομές των σωληνώσεων ανεπαρκείς δεν επαρκεί πλέον για τις αναπτυσσόμενες ανάγκες του νησιού. Αυτή η κατάσταση επιτείνει τις βλάβες και τα προβλήματα του δικτύου. Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα της κατάστασης του δικτύου στους οικισμούς Χώρα-Λιβάδι, Μέγα Λιβάδι, Παναγιά-Συκαμιά, Καλλίτσο. Στους οικισμούς αυτούς υπάρχει ανάγκη για αντικατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος του δικτύου και ορισμένες επεκτάσεις.

Ο Δήμος προτίθεται να χρησιμοποιήσει το νερό του φράγματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Χώρας και του Λιβαδιού, που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, αλλά και του νησιού συνολικά. Σήμερα, ο οικισμός της Χώρας, που αποτελεί την πρωτεύουσα και τον κεντρικό οικισμό του νησιού, υδρεύεται από ένα σύστημα δεξαμενών που τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις και πηγές.

Για να καλυφθούν οι αναπτυσσόμενες ανάγκες υδροδότησης και να μην εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας ο Δήμος Σερίφου προτίθεται να αξιοποιήσει το φράγμα του Στενού για την κάλυψη τμήματος των αναγκών ύδρευσης του νησιού. Το νερό του φράγματος δεν χρησιμοποιείται σήμερα για ύδρευση ή άρδευση παρά μόνο για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Για την χρήση του νερού του φράγματος για την ύδρευση του νησιού απαιτείται η κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου, ώστε το νερό να καταστεί κατάλληλο για ύδρευση καλύπτοντας τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας.

Εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και ποσότητας νερού στη Σέριφο

Στόχος της μελέτης που θα εκπονηθεί είναι η αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης του νησιού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου, με την αξιοποίηση του νερού του φράγματος, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, την αντικατάσταση μεγάλου τμήματος του δικτύου λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας των υλικών ώστε να εξασφαλιστούν απόλυτα οι συνθήκες υγιεινής και σταματήσουν οι σοβαρές απώλειες του δικτύου, καθώς και να χρησιμοποιηθεί το νερό του φράγματος μετά από κατάλληλη επεξεργασία και να διασυνδεθεί με το υπάρχον σύστημα υδροδότησης.

Το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων θα εξασφαλίσει επαρκή ποσότητα και ποιότητα πόσιμου νερού για το νησί, χρήση και ορθολογική αξιοποίηση πολλαπλών πηγών, ασφάλεια και ευελιξία στην τροφοδοσία και την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, καλύτερο έλεγχο του συστήματος, ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα και εξασφάλιση μακροπρόθεσμα της περιβαλλοντικής ισορροπίας στο νησί.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι τα παρακάτω:

α) Η κατασκευή εγκαταστάσεων ταχυδιυλιστηρίου σε χώρο πλησίον του φράγματος για την επεξεργασία του νερού του φράγματος και την τροφοδοσία του δικτύου.

β) Η κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης κυρίως για την σύνδεση του φράγματος με τη Χώρα και όπου αλλού είναι αναγκαίο συνολικού μήκους περίπου 4 χλμ. καθώς και αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις των εξωτερικών δικτύων στους οικισμούς Μεγάλο Λιβάδι (μήκους 1200 μ) και Καλλίτσος (μήκους 250 μ).

γ) Η αντικατάσταση και επέκταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Χώρα, Μέγα Λιβάδι, Παναγιά – Συκαμιά, Καλλίτσο συνολικού μήκους περίπου 20,7 χλμ

δ) Η λειτουργική ενοποίηση και έλεγχο του εξωτερικού δικτύου και των δεξαμενών με τις οποίες συνδέεται το δίκτυο αυτό (φράγμα, πηγές τροφοδοσίας, κατανάλωση), καθώς και τον διαρκή ποιοτικό έλεγχο του νερού σε όλο το μήκος του δικτύου.

Οι παρεμβάσεις που θα μελετηθούν

Το εξωτερικό δίκτυο που θα κατασκευαστεί θα συνδέει το διυλιστήριο νερού του φράγματος με τη δεξαμενή στην θέση Αγία Κυριακή. Η όδευση του αγωγού θα ακολουθεί την διαδρομή Φράγμα – Παούρη (σύνδεση με την δεξαμενή)- Άγιο Κωνσταντίνο (σύνδεση με την δεξαμενή)- Αγία Κυριακή.

Μέσω αυτής της διαδρομής επιτυγχάνεται αφενός η τροφοδοσία της Χώρας από το νερό του φράγματος τόσο μέσω της δεξαμενής της Αγίας Κυριακής όσο και μέσω της δεξαμενής στην θέση Αλώνι, (μέσω της δεξαμενής στην θέση Παούρη) και αφετέρου η τροφοδοσία του Λιβαδιού μέσω της δεξαμενής στην θέση Αλώνι, όπως επίσης και η ενίσχυση του συνολικού δικτύου του νησιού μέσω των δεξαμενών στον Αγ. Κωνσταντίνο (οικισμοί στην βορειοανατολική πλευρά της νησιού) και στην Αγία Κυριακή καθώς η συγκεκριμένη δεξαμενή αποτελεί, τον κόμβο σύνδεσης των δικτύων υδροδότησης του νησιού.

Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά δίκτυα, αυτά της Χώρας και του Λιβαδιού, χρήζουν αντικατάστασης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 8,7 χλμ, από τα οποία τα 8 αφορούν αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Μεγάλο Λιβάδι απαιτεί παρεμβάσεις σε μήκος 4.150 μ εκ των οποίων τα 3,5 χλμ είναι αντικαταστάσεις δικτύων και των 650 επεκτάσεις. Για το εσωτερικό δίκτυο των οικισμών Παναγιά-Συκαμιά θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε μήκος 5.950μ, εκ των οποίων τα 4.750 μ αφορούν την Συκαμιά και τα 1.200 μ την Παναγιά. Από τα 5.950 μ τα 4.500 μ είναι αντικαταστάσεις και 1.450 μ επεκτάσεις του δικτύου. Τέλος, ο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Καλλίτσος χρήζει παρεμβάσεων σε μήκος περίπου 1.900 μ. εκ των οποίων 1.500μ αφορά σε αντικαταστάσεις και 400 μ σε επεκτάσεις.

Συνολικά το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών προβλέπεται να είναι στο μεγαλύτερο τμήμα τους κλειστού τύπου (με βρόγχους) πράγμα που εξασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία του δικτύου ακόμα και σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί κάποιο τμήμα του να απομονωθεί για λόγους επισκευής ή συντήρησης.

Το φράγμα στο Στενό Σερίφου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2003, έχει ωφέλιμο όγκο 720.000 κυβικά μέτρα. Πλησίον του φράγματος πρόκειται να κατασκευαστεί το ταχυδιυλιστήριο, στο οποίο θα γίνεται η επεξεργασία του νερού για την ύδρευση του νησιού.

Οι εγκαταστάσεις διύλισης θα περιλαμβάνουν:

Τη δεξαμενή καθίζησης και προχλωρίωσης, χωρητικότητας περίπου 20m3 ανάμεσα στο φράγμα και στο φίλτρο, μέσω της οποίας θα γίνεται η προεπεξεργασία του νερού και η ρύθμιση της ροής προς το φίλτρο.

Το αυτόματο φίλτρο πίεσης στο οποίο θα γίνεται η επεξεργασία του νερού.

Το σύστημα έκπλυσης των φίλτρων και αποχέτευσης του νερού της πλύσης

Τη δεξαμενή αποθήκευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια της υδροδότησης στην αιχμή της ζήτησης στην περίοδο του θέρους. Η δεξαμενή, χωρητικότητας 500 κυβικών, μπορεί να καλύψει την αιχμή της κατανάλωσης για διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών (12:00-16:00), κατά την περίοδο μέγιστης ζήτησης, διάστημα που θεωρείται επαρκές για την απρόσκοπτη υδροδότηση της πόλης.

Την ηλεκτρολογική διάταξη για την τροφοδοσία του εξοπλισμού (πίνακες, καλώδια, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, φωτισμός περιβάλλοντος χώρου κλπ).

Η δημιουργία ταχυδιυλιστηρίου απαιτεί επίσης ένα σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της μονάδας, του εξωτερικού αγωγού και των δεξαμενών, που το τροφοδοτεί, με τα παρακάτω στοιχεία:

Τον έλεγχο και τον διαμοιρασμό της ροής ανάμεσα στην ύδρευση και την άρδευση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες.

Τον έλεγχο της ποιότητας του νερού στην έξοδο της δεξαμενής του ταχυδιυιλιστηρίου, στις εξόδους των δεξαμενών με τις οποίες συνδέεται ο εξωτερικός αγωγός, και στις βασικές δεξαμενές τροφοδοσίας των 4 οικισμών, σε όλο το μήκος του δικτύου.

• Την δυνατότητα επιλογής με αυτόματο τρόπο της πηγής τροφοδοσίας της δεξαμενής της Αγ. Κυριακής (υφιστάμενες πηγές ή φράγμα), ανάλογα με τις συνθήκες και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων που τροφοδοτούν την δεξαμενή αυτή.

Ευαγγελία Κορωναίου
Πηγή: Κοινή Γνώμη
Φωτογραφίες:
TopoGuide.gr, DiscoverSerifos.com

Δείτε επίσης