Σίφνος: Ανακοίνωση Πολιτικής Προστασίας του δήμου

απο Cyclades Open
ΣΙΦΝΟΣ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας, πως ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 ΦΕΚ 3475/΄Β/24-05-2023) ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας τόσο για υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νεοαναγειρόμενα καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφάλειας των ακινήτων και των οικισμών, να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και η ζωή των κατοίκων.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει μέχρι τις 26/04/2024*, να υποβάλουν στον Δήμο, δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας με την οποία να δηλώνεται ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ακινήτου σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση του αρμόδιου Τεχνικού Επιστήμονα.

Ποια ακίνητα – οικόπεδα αφορά η εφαρμογή της νέας διάταξης;

Αφορά ακίνητα – οικόπεδα που βρίσκονται:

• σε δάση, δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις

• σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

• σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές)

• εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των δασικών εκτάσεων

• βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

• μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων

Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που εμπίπτει στον κανονισμό;

Θα πρέπει να απευθυνθεί σε τεχνικό επιστήμονα.

Τι περιλαμβάνει η έκθεση που θα συντάξει ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας;

Ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας θα εξετάσει το ακίνητο και στη συνέχεια θα συμπληρώσει το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση έως 26 Απριλίου 2024.

Που υποβάλλονται τα απαιτούμενα έγγραφα;

Αφού συνταχθεί η Τεχνική έκθεση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα μήνα δηλαδή έως 26/05/2024* να υποβάλλει Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία να δηλώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συντηρεί τον καθαρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η έκθεση του αρμόδιου Τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του κάθε ιδιοκτήτη, καθώς και τα στοιχεία του θα υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

Ποιος ελέγχει την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας;

Ο έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται από τριμελή επιτροπή από τον οικείο Δήμο.

Υπάρχουν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση;

Σε περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σημείωση

* Οι ημερομηνίες που αναγράφονται παραπάνω είναι οι νέες μετά από παρατάσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ανακοίνωσε πως αναμένεται τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων ως εξής:

α) για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και

β) για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/05/2024.

Έπειτα λοιπόν από τις παρατάσεις, που ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο, είναι υποχρεωτική η σύνταξη εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα έως τις 26/04/2024 και στη συνέχεια έως τις 26/05/2024 οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να υποβάλλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, όπου δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Μέχρι τη λειτουργία σχετικής ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα καταχωρούνται τα παραπάνω, τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται εντύπως και εις διπλούν στον οικείο Δήμο.

Δείτε επίσης