Υπουργείο Τουρισμού: Οι στόχοι για το 2022

απο Cyclades Open

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ανάδειξη θεματικών και ειδικών μορφών τουρισμού, η σύσταση και λειτουργία τοπικών/περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) και Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, η δημιουργία τουριστικών λιμένων (μαρίνες) και η προβολή του ελληνικού τουριστικού brand διεθνώς με στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου και τη μείωση της εποχικότητας, περιλαμβάνονται στους στόχους του Υπουργείου Τουρισμού για το 2022, σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο για τους στόχους του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2022  

Χάρη στην κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας, σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες, ο τουριστικός κλάδος της Ελλάδας επηρεάστηκε σε σημαντικά μικρότερο βαθμό σε σχέση με ανταγωνιστικές χώρες ξεπερνώντας το στόχο του 50% του 2019 και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη επισκεπτών, αλλά και επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου γεγονός που αποτυπώνεται και στις προθέσεις τους για το έτος 2022.

Μείζονες στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Τουρισμού για το 2022 είναι η επιτυχής και ταχεία ανάκαμψη στα προ της πανδημίας Covid19 επίπεδα, αλλά και ο μετασχηματισμός του ελληνικού τουρισμού για την επιτυχή μετάβαση στη νέα εποχή του κλάδου.

Οι ενέργειες για τη μετάβαση αυτή θα γίνουν με την περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουριστικού brand διεθνώς με απώτερο στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη μείωση της εποχικότητας και την αύξηση των τουριστικών ροών και εσόδων μέσω προγραμμάτων προώθησης και επικοινωνίας συνδιαφήμισης, στοχοθέτησης νέων αγορών και δημιουργίας διακριτού τουριστικού προϊόντος χειμερινού και ορεινού ελληνικού τουρισμού, αλλά και τουρισμού city break.

Επίσης, ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσα από τη συστηματική προώθηση και προβολή ειδικών μορφών τουρισμού και την έμφαση στην ένταση και αυθεντικότητα των εμπειριών των επισκεπτών, θα ενισχύσει προς αυτή την κατεύθυνση της μετάβασης, καθώς και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό με νέες δεξιότητες μέσω υλοποίησης νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης.

Σημαντική θα είναι η προσπάθεια της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και αναβάθμισης υποδομών. Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας εθνικής στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό που θα αφορά την ανάπτυξη και προβολή προϊόντος, την προσβασιμότητα και διασυνδεσιμότητα τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές και την αποτελεσματική διαχείριση και προβολή προορισμών.

Συστήνεται Εθνικό Παρατηρητήριο για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου και της συμβολής του τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της συστηματικής καταγραφής συλλογής και αξιολόγησης των δεδομένων του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, μέσω πόρων του ΤΑΑ, προωθούνται επενδύσεις με στόχο τη στήριξη του τουρισμού, την τουριστική ανάπτυξη, τους τουριστικούς λιμένες, την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού κλάδου, την ψηφιοποίηση και το τουριστικό μητρώο.  

1. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της τουριστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η μεταρρύθμιση προωθεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με προγράμματα επαναπροσδιορισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζόμενων στον τουρισμό, προκειμένου να προσαρμοστούν σε νέες μεθόδους εργασίας και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε μελλοντικές προκλήσεις.

Η ευρεία αναβάθμιση της τουριστικής βιομηχανίας θα ενισχύσει τους σχετικούς οργανισμούς εκπαίδευσης, ενώ θα συμβάλει θετικά στο αναπτυξιακό μοντέλο του τουρισμού και στις μελλοντικές μεταβάσεις του.

Η τουριστική βιομηχανία θα είναι σε θέση να προσελκύσει ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και να παρέχει ανταγωνιστικούς μισθούς αυξάνοντας παράλληλα τα ποσοστά απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας σε ολόκληρο τον τομέα. Στον προγραμματισμό του Υπουργείου εντάσσεται η αναβάθμιση των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), ή/και η ίδρυση Ακαδημίας Τουρισμού.

Έως το τέλος του 2021 αναμένεται η υιοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων (Τροπολογία επί των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Νομοσχέδιο για την Τουριστική Εκπαίδευση).

Φορέας υλοποίησης

● Υπουργείο Τουρισμού και Υπουργείο Παιδείας

Ποιους αφορά

● Όλη την τουριστική βιομηχανία

Ορόσημα

Νομοθετικές ρυθμίσεις το 1ο τρίμηνο του 2022.  

2. Συστηματική ανάδειξη θεματικών και ειδικών μορφών τουρισμού
Οι ειδικές μορφές τουρισμού μπορούν να τονώσουν τις εισροές επενδύσεων και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης.

Ο τουρισμός Wellness είναι μια μορφή τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα, ο οποίος θα μπορούσε να επιτύχει σημαντικό μερίδιο αγοράς, εκμεταλλευόμενος μεταξύ άλλων τα ειδικά χαρακτηριστικά των φυσικών ιαματικών πηγών και τους δεσμούς τους με μια ευρύτερα καθιερωμένη εθνική τουριστική ταυτότητα.

Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης των περιφερειακών ανισοτήτων, κινητοποιώντας τοπικούς πόρους και ενισχύοντας νέες επιχειρηματικές δράσεις καθώς και την τοπική απασχόληση.

Σε εξέλιξη είναι η εφαρμογή του νόμου 4688/2020 που ρυθμίζει τη λειτουργία των υποδομών που απαιτούνται για τον καταδυτικό τουρισμό, καθώς και η λειτουργία του ιδρυθέντος Εθνικού Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού.

Φορέας υλοποίησης

● Υπουργείο Τουρισμού

Ποιους αφορά

● Το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας

Ορόσημα

Εφαρμογή 4688/2020 το 4ο τρίμηνο του 2022.    

3. Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού DMMOs
Για την αποτελεσματική διαχείριση, λειτουργία και προώθηση των επιμέρους τουριστικών προορισμών της χώρας ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύσταση και λειτουργία τοπικών/περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) και Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η δημιουργία ενός πλαισίου διακυβέρνησης είναι σημαντική για την αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία των προορισμών, το οποίο θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σε κάθε DMMOs προβλέπεται η σύσταση τοπικών ή περιφερειακών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να συγκεντρώνονται δεδομένα και στοιχεία που θα αποτελούν τη βάση για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό στρατηγικών τουριστικής ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Τουρισμού εισάγει νομοθεσία για τη δημιουργία DMΜO ως κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη των προορισμών στην Ελλάδα.

Φορέας υλοποίησης

● Υπουργείο Τουρισμού και Εσωτερικών

Ποιους αφορά

● Όλους τους πολίτες, την τουριστική βιομηχανία, την τοπική αυτοδιοίκηση

Ορόσημα

Δημοσίευση πρόσκλησης για την χρηματοδότηση πιλοτικών DMMOs και Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης το 2ο τρίμηνο του 2022.  

4. Ανάπτυξη Τουριστικών Λιμένων
Η μεταρρύθμιση βασίζεται στην εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Τουριστικών Λιμένων, όπου προτείνεται η εκτεταμένη τροποποίηση του παρωχημένου νόμου 2160/1993 για όλα τα χωρικά, αδειοδοτικά και επιχειρησιακά θέματα που σχετίζονται με τους τουριστικούς λιμένες.

Προωθείται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη δημιουργία και λειτουργία τους, η ψηφιοποίηση των ιστορικών αρχείων από τη δεκαετία του 1950, καθώς και η δημιουργία ψηφιακής πύλης για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους τουριστικούς λιμένες.

Προβλέπεται Μηχανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα συλλέγει περιοδικά και θα αξιολογεί σχετικά δεδομένα, προκειμένου να προσδιορίσει τις ανάγκες ανάπτυξης νέων τουριστικών λιμένων ή τις ανάγκες αναβάθμισης των υπαρχόντων.

Επιπλέον προωθείται η δημιουργία μιας νέας δομής που ενεργεί ως διευκολυντής και σύμβουλος των αρμόδιων αρχών, ώστε να επιταχυνθεί η ωριμότητα των έργων για τουριστικούς λιμένες που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές.

Η δημιουργία του Project Management Office και οι ρυθμίσεις προγραμματίζονται αρχές 2022.

Φορέας υλοποίησης

● Υπουργείο Τουρισμού

Ποιους αφορά

● Όλη τη χώρα

Ορόσημα

Δημιουργία PMO για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων το 1ο τρίμηνο του 2022.

Πηγή: etravelnews.gr

Δείτε επίσης