Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Αποκατάσταση του περιβάλλοντος: Έγκριση της συμφωνίας για τους νέους κανόνες

απο Cyclades Open
Αποκατάσταση του περιβάλλοντος

📸 Naxos Island Wildlife Protection / Καταφύγιο Άγριας Ζωής-Νάξου

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει μέτρα αποκατάστασης για τουλάχιστον το 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και για όλα τα οικοσυστήματα έως το 2050.

Η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αποκατάσταση της φύσης, που θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία την Τρίτη, αναφέρει επίσης ότι οι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επαναφέρουν σε καλή κατάσταση τουλάχιστον το 30% των υποβαθμισμένων περιοχών που αφορά η νομοθεσία έως το 2030, το 60% έως το 2040 και το 90% έως το 2050.

Επιπλέον, ο νέος κανονισμός θέτει στόχους για ορισμένους δείκτες βιοποικιλότητας στον γεωργικό τομέα, καθώς και για την αποκατάσταση των οργανικών εδαφών στους αποστραγγισμένους τυρφώνες που χρησιμοποιούνται για τη γεωργία.

Το κείμενο περιλαμβάνει ορισμένες εξαιρέσεις για τα κράτη μέλη, καθώς και μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για την προσωρινή αναστολή των στόχων για τα γεωργικά οικοσυστήματα υπό εξαιρετικές περιστάσεις.

Σχετικές πληροφορίες

Πάνω από το 80% των ευρωπαϊκών οικοτόπων βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Στις 22 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση η οποία θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση της κατεστραμμένης φύσης σε όλες τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ, στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως του παγκόσμιου πλαισίου Kunming-Montreal του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι νέοι κανόνες θα αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς κάθε ευρώ που επενδύεται θα αποφέρει οφέλη τουλάχιστον 8 ευρώ.

Δείτε επίσης