Λιμενικό Ταμείο Νάξου: Χορήγηση δικαιώματος ελλιμενισμού έτους 2024 στο Λιμένα αρμοδιότητας Κουφονησίου

απο Cyclades Open

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες σκαφών, την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης δικαιώματος ελλιμενισμού έτους 2024 στο Λιμένα αρμοδιότητας Κουφονησίου, για τύπους σκαφών όπως ορίζονται κάτωθι

-Μικρά σκάφη (του ν.4256/2014)

-Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (του ν.4256/2014)

-Ιδιωτικά πλοία αναψυχής (του ν.4256/2014)

-Επαγγελματικά πλοία αναψυχής (του ν. 4256/2014)

Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014)

– Αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά)

κατ’ εφαρμογή της με αριθμ. 3113.11/48682/21 (1) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8122.1/29/2014/ 16.07.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Αναπροσ-διορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» (Β’ 2032), της υπ’ αριθ.2131.13/5000/2015/15-7-2015 (ΑΔΑ: Ω70Ε465ΦΘΘ-Φ2Α) εγκυκλίου της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και της υπ’αριθμ. 8122.1/03/11-02-2004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 310/11-02-2004) όπως ισχύουν. 

Οι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω σκαφών θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους (ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους καθώς και τον τρόπο ελλιμενισμού σε πρυμνοδέτηση / πλαγιοδέτηση.

Την αίτηση ελλιμενισμού μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Φορέα μας www.portofnaxos.com  στην επιλογή οδηγός για τους πολίτες-αίτηση ελλιμενισμού-επιλογή πρώτου αρχείου και συμπληρώνοντας τα πλήρη χαρακτηριστικά στοιχεία του σκάφους (Όνομα σκάφους, Ολικό Μήκος, Ολικό Πλάτος, Είδος σκάφους, Λιμένα Νηολογήσεως και Αριθμό),να την αποστείλουν  ενυπόγραφη/ με σφραγίδα αν πρόκειται για σκάφος εταιρείας, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Άδεια εκτέλεσης πλόων / Βεβαίωση καταχώρησης πλοίου στο e-Μητρώο
  2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ (για τα σκάφη που υποχρεούνται σε ασφάλιση)
  3. Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας μη οφειλών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
  4. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης σε ισχύ (για τα επαγγελματικά σκάφη που υποχρεούνται σε επιθεώρηση)
  5. Βεβαίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης εταιρείας
  6. Βεβαίωση χαρακτηρισμού πλοίου ως παραδοσιακό του ν. 4256/2014 όπως ισχύει
  7. καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτήσει η Διεύθυνση του Λιμένα, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση info@portofnaxos.com του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου έως και τις 10/05/2024.

Τέλος, για την εξασφάλιση της εξυπηρέτησής  τους  παρακαλούνται για την αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των δυνατοτήτων που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον αυτό δεν καθίσταται εφικτό μπορούν να επικοινωνούν με τον Αρμόδιο Υπάλληλο της Υπηρεσίας στο τηλέφωνο : 22850-29050 εσωτερικό (2) προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

📸Angelo Pantazis/Unsplash

Δείτε επίσης