Η S.W.O.T. analysis του ελληνικού τουρισμού

απο Cyclades Open

Η S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων. Στοχεύει στην αποτελεσματική ενίσχυση των στοιχείων εσωτερικού δυναμισμού του τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα καθώς και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον αυτού. Παράλληλα, μέσω της ανάλυσης S.W.O.T. επιτυγχάνονται προσπάθειες εξάλειψης ή άμβλυνσης των εσωτερικών αδυναμιών και αντιμετώπισης των απειλών, που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.    

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ –  Strengths

1. Στην πλειοψηφία τους, οι Περιφέρειες της χώρας διαθέτουν εξαιρετικά ελκυστικές παραλίες (με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία η οποία είναι περίκλειστη), με υψηλό αριθμό ακτών χαρακτηρισμένων με γαλάζιες σημαίες (497 ακτές και 14 μαρίνες το 2020).

2. Η ακτογραμμή της χώρας υπερβαίνει τα 16.000 χλμ., χαρακτηριστικό που πολλαπλασιάζει τη χωρητικότητα της χώρας ως προς τους επισκέπτες που μπορεί να δεχθεί σε σχέση με το ονομαστικό εμβαδό της.

3. Σημαντικός αριθμός αγκυροβολίων για τουριστικά σκάφη.

4. Ποικιλομορφία φυσικών πόρων και κλιματικών χαρακτηριστικών που ευνοούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

5. Ορεινοί όγκοι χωρίς ακραία υψόμετρα και κατά κανόνα κοντά σε ακτές κάνοντας δυνατό και ελκυστικό το συνδυασμό ορεινού και θαλάσσιου τουρισμού.

6. Πλούσιο πολιτιστικό, ιστορικό και περιβαλλοντικό απόθεμα.

7. Σημαντικός πόλος έλξης θρησκευτικού τουρισμού, με μεγάλο αριθμό και ποικιλία βυζαντινών μνημείων.

8. Πλούσια παραγωγή παραδοσιακών, τοπικών ή μη, προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής – διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα αγροδιατροφής και γαστρονομίας (π.χ. ελαιόλαδο, φέτα κ.ά.).

9. Υψηλό επίπεδο μόρφωσης του γενικού πληθυσμού, με χαμηλό επίπεδο αναλφαβητισμού.

10. Συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και εκμετάλλευση των τουριστικών marketplaces από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

11. Παράδοση στη φιλοξενία και την παροχή αυθεντικών εμπειριών προς τους επισκέπτες.

12. Υψηλός βαθμός ασφάλειας των τουριστών, σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

13. Σημαντικές επενδύσεις σε έργα τουριστικών υποδομών (αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο, σημαντικός αριθμός αεροδρομίων, σε εκτεταμένο βαθμό ακτοπλοϊκές γραμμές, κλπ) και συνεχή βελτίωση αυτών.

14. Υψηλός αριθμός επισκεπτών από πολλές διαφορετικές χώρες.

15. Μεγάλη διείσδυση στις αγορές των Βαλκανίων.  

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ – Weaknesses

1. Έλλειψη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών της τουριστικής δραστηριότητας και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

2. Έμφαση στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» (Sun, Sea and Sand) με περιορισμένη ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, με αποτέλεσμα την έντονη εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος.

3. Υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικών υποδομών σε συγκεκριμένους προορισμούς.

4. Επιβάρυνση των φυσικών πόρων λόγω μη αυστηρής τήρησης περιβαλλοντικών συμφωνιών και κανονισμών.

5. Χαμηλό επίπεδο διείσδυσης της επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, με μεγάλο αριθμό αυτών, ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών, να ακολουθούν παραδοσιακές μορφές οργάνωσης και λειτουργίας.

6. Δυσανάλογα χαμηλή αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό σε σύγκριση με την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

7. Ανάγκη για στοχευμένη στρατηγική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα.

8. Χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ειδικά για την ανάπτυξη εναλλακτικών και ήπιων μορφών τουρισμού.

9. Ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές, όπως π.χ. για εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.

10. Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένες περιοχές για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων.

11. Πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων με πλήθος εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες.

12. Ανταγωνιστικότεροι προορισμοί – κυρίως οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας στην Αδριατική και της Ανατολικής Μεσογείου – λόγω της ισοτιμίας των νομισμάτων, σε σχέση με την Ελλάδα.  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – Opportunities

1. Δυνατότητες ενίσχυσης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, καθώς και βελτίωσης και ανάπτυξης τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ 20121 – 2027, ΕΠΑ 2021 – 2025, InvestEU, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο, κλπ).

2. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε πολιτιστικά μνημεία (3D παρουσιάσεις, Εφαρμογές και λύσεις εικονικής πραγματικότητας προς τους επισκέπτες).

3. Ανάπτυξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσω ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων.

4. Ανάδειξη νέων γεωγραφικά αγορών πέραν των παραδοσιακών που τροφοδοτούν τον ελληνικό τουρισμό.

5. Προοπτικές αύξησης των τουριστικών δαπανών καθώς το παγκόσμιο βιοτικό επίπεδο αυξάνεται συνεχώς.

6. Δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης για τις Περιφέρειες όπου το ποσοστό του ΑΕΠ που προέρχεται από τον τουρισμό είναι χαμηλό, μέσω αξιοποίησης και ανάπτυξης και θεματικών μορφών τουρισμού.

7. Ανάπτυξη θεματικών μορφών (π.χ. ιατρικού τουρισμού) με αξιοποίηση ειδικών υποδομών και ανθρώπινων πόρων που διαθέτει χώρα, καθώς και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μη μαζικού χαρακτήρα.  

ΑΠΕΙΛΕΣ – Threats

1. Πολυπλοκότητα θεσμικού πλαισίου, η οποία λειτουργεί αποθαρρυντικά για επενδύσεις από κεφάλαια του εξωτερικού.

2. Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω μη αυστηρής τήρησης των περιβαλλοντικών όρων ιδιαίτερα σε περιοχές με ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες.

3. Εξάρτηση του τουριστικού τομέα από απρόβλεπτες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. πανδημία COVID-19, γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή) ή από εξελίξεις σε άλλους κλάδους ή και από άλλους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. αερομεταφορές, φυσικές καταστροφές).

4. Έντονος διεθνής ανταγωνισμός, με νέες τουριστικές περιοχές να αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά της Μεσογείου (π.χ. Κροατία, Μαυροβούνιο, Αλβανία), καθώς και ανταγωνισμός από αυξανόμενο αριθμό αναπτυσσόμενων τουριστικών προορισμών με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την Ελλάδα.

5. Προβλήματα βιωσιμότητας επιχειρήσεων, στην περίπτωση αργής ανάκαμψης των τουριστικών ροών με το πέρας της πανδημίας του COVID-19.

6. Απειλές που προκύπτουν από τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ.

7. Πιθανές επιπτώσεις στη ροή Βρετανών τουριστών λόγω του Brexit.  

Πηγή: Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Τουρισμού στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025.
Δημοσιεύτηκε στο newstourism.gr

Δείτε επίσης