Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων: «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων»

απο Cyclades Open

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων εξάρτησης ορισμένων περιοχών της χώρας από την αλιευτική δραστηριότητα, περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και αφετέρου από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδομές. Από την άλλη, τα φυσικά πλεονεκτήματά τους, σε συνδυασμό με ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί προορισμοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD): α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές ζώνες β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων γ) εκτελείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων και κατά περίπτωση, τη συνεργασία.

Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων, οι τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων:

· μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και εσωτερικών περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

· διασφαλίζουν ότι οι τοπικές κοινότητες αξιοποιούν πλήρως και επωφελούνται από τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρει η θαλάσσια και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων και, ιδίως, βοηθούν τους μικρούς και παρακμάζοντες αλιευτικούς λιμένες να μεγιστοποιήσουν το θαλάσσιο δυναμικό τους αναπτύσσοντας ποικίλες υποδομές.

Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» – Δείτε εδώ και κατεβάστε τα αρχεία της πρόσκλησης

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 14/01/2022 και ώρα 15:00

Α. Γενικοί – Κοινοί Στόχοι Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας

– Αναβάθμιση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής οικονομίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

– Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και την ισόρροπη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.

– Ενίσχυση της διαφοροποίησης της παραγωγής και των υπηρεσιών και του βαθμού συνέργειας μεταξύ των τριών κύριων οικονομικών τομέων και των επιμέρους κλάδους των.

– Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

– Δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για την μόνιμη μείωση της ανεργίας.

– Βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, με έμφαση στην υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

– Διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των νησιών.

– Εισαγωγή ή/και ενίσχυση πρακτικών για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του περιβαλλοντικού (φυσικού και ανθρωπογενούς) πλούτου της περιοχής παρέμβασης.

– Βελτίωση της περιβαλλοντικής συμβατότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και στα περισσότερο ευαίσθητα τοπικά οικοσυστήματα.

– Βιώσιμη οικονομική αναβάθμιση του τουρισμού και των συσχετιζόμενων κλάδων: μετατόπιση των επιχειρήσεων σε περισσότερο κερδοφόρες, μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων και τεχνολογίας δραστηριότητες και αγορές, οι οποίες αναπτύσσονται με αειφόρο τρόπο σε αρμονία με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

– Συμβολή στην προσπάθεια διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, για την αύξηση της ποιοτικής επισκεψιμότητας και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. αλιευτικός, θαλάσσιος, περιηγητικός τουρισμός), ιδιαίτερα στα μικρά νησιά και σε μη κορεσμένες περιοχές.

– Έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

– Προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη διάχυση της χρήσης πράσινων τεχνολογιών και υλικών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

– Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής παρέμβασης.

– Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

– Προσαρμογή των κτηρίων στα μορφολογικά πρότυπα του χώρου που εντάσσονται.

– Ανάπτυξη της κουλτούρας των συνεργατικών σχηματισμών, π.χ. διαφοροποίηση του προϊόντος σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της αλυσίδας του τουρισμού, όπως συμβαίνει στον γαστρονομικό ή στον πολιτιστικό/καλλιτεχνικό τουρισμό.

– Ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

– Ενίσχυση της διείσδυσης της καινοτομίας, των ΤΠΕ, των πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών.

– Ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας (ΚοινΣΕπ) για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Β. Ειδικοί Στόχοι Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας

– Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αλιευτικο-διατροφικό σύστημα.

– Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των νησιωτικών περιοχών και των προϊόντων τους.

– Διαφοροποίηση (αναδιάρθρωση-εκσυγχρονισμός) της οικονομίας της θάλασσας για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.

– Υποστήριξη της παροχής συμπληρωματικού εισοδήματος στους επαγγελματίες αλιείς καθώς και της διαφοροποίησης του εισοδήματός τους, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με την αλιευτική παραγωγή και τρόπο ζωής, όπως: αλιευτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, οικοτουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, γαστρονομικός, κ.λπ.

– Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με στροφή προς τον τουρισμό εμπειρίας, η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία ενός τοπικού μύθου τον οποίο θα ζήσει ο επισκέπτης μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός, πολιτισμικός κ.λπ. πλούτος της περιοχής παρέμβασης. Επίσης, υποστήριξη της στοχευμένης διεύρυνσης της τουριστικής δραστηριότητας προς εξειδικευμένες αγορές – στόχο όπως π.χ. η αγορά των περιηγητών, η αγορά των ΑμεΑ κ.λπ., καθώς και της βιώσιμης διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα στα λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένα νησιά.

– Στήριξη δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και εναρμόνιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την χωρική φέρουσα ικανότητα και τις φυσικές διαδικασίες.

– Διατήρηση θέσεων εργασίας και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

– Εισαγωγή στοχευμένων καινοτόμων παρεμβάσεων για την παραγωγή προϊόντων με βάση τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής και τα απορριπτόμενα από αυτήν π.χ. παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων διατροφής με μειωμένα λιπαρά ή/και θερμίδες ή/και για ειδικές ομάδες καταναλωτών (διαβητικοί, ηλικιωμένοι κ.λπ.), αξιοποίηση των προϊόντων της θάλασσας για την παραγωγή καλλυντικών ή ειδών ένδυσης, εισαγωγή ενεργών και έξυπνων συσκευασιών με στόχο την μείωση του μεταφορικού κόστους, τη διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας και τη διαφοροποίηση των προϊόντων, καινοτόμες μέθοδοι μη θερμικής επεξεργασίας για την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα, κ.λπ.

– Εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα όσον αφορά στο μάρκετινγκ και την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

– Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της ιδιαιτερότητας των αλιευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα δε της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας.

– Υποστήριξη της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

– Εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

– Διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών στοιχείων.

– Ανάδειξη εκδηλώσεων που έχουν στόχευση και απήχηση υπερ-τοπική και ιδιαιτέρως εκτός περιοχής παρέμβασης.

– Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ενισχυόμενων υποδομών και επιχειρήσεων.

– Διεύρυνση της τυποποίησης και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην εμπορία και μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων.

– Αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής σχετικών συστημάτων διαχείρισης βάσει διεθνώς καθιερωμένων προτύπων.

Προώθηση των προϊόντων και ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων με έμφαση στην τουριστική

αγορά, στην υποκατάσταση εισαγωγών για προϊόντα μικρής κλίμακας παραγωγής και στις

εξαγωγές.

– Συμβολή στην αύξηση της διατροφικής αυτάρκειας της περιοχής παρέμβασης.

– Προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας μέσω δράσεων διαφύλαξης και ανάδειξης μοναδικών/ευάλωτων ειδών – οικοτόπων – οικοσυστημάτων καθώς και αύξησης των αλιευτικών αποθεμάτων.

– Αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνικών αλιείας και εμπλουτισμός τους με σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες που θα αναζωογονήσουν την παραγωγική δραστηριότητα. Εισαγωγή/αναβάθμιση των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και εργαλείων στους λοιπούς κλάδους.

– Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας για τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας με τη σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση του τοπικού κτιριακού αποθέματος.

– Σύζευξη των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων κλάδων (π.χ. μεταξύ του αλιευτικο-διατροφικού τομέα, της χειροτεχνίας, του εμπορίου και του τουρισμού, όπως και μεταξύ του πολιτισμού και του τουρισμού) για την αύξηση των αλυσίδων αξίας τους.

– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας.

– Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

– Συμβίωση και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. αλιεία και γαστρονομία, δραστηριότητες κατάδυσης και οικοτουρισμός, κ.λπ.). – Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας.

Δείτε επίσης