Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές με προώθηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων στη ναυτιλία

απο Cyclades Open

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, βάσει της οποίας αυξάνεται η συμβολή του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν επί της πρωτοβουλίας FuelEUMaritime, ενός νέου κανονισμού της ΕΕ, βάσει του οποίου η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων που χρησιμοποιεί η ναυτιλία θα μειωθεί σταδιακά, κατά 2% το 2025 και κατά 80% έως το 2050. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία προωθώντας τη χρήση καθαρότερων καυσίμων και ενέργειας.

Αυτή η συμφωνία συμπληρώνει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2022 για τη συμπερίληψη των εκπομπών από τη ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), δύο πρωτοβουλίες καίριας σημασίας στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία.

Απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών

Στην ΕΕ, οι πλωτές μεταφορές παρήγαγαν το 3 έως 4 % των συνολικών εκπομπών CO2 το 2021. Παρά τη μείωση της δραστηριότητας το 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η ναυτιλία αναμένεται να μεγεθυνθεί, τροφοδοτούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση για πρωτογενείς πόρους και μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια.

Η πρωτοβουλία «FuelEU Maritime» θα συμβάλει στην απανθρακοποίηση του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για την ετήσια ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ενέργειας που χρησιμοποιείται από τα πλοία. Οι στόχοι αυτοί θα καθίστανται πιο φιλόδοξοι με την πάροδο του χρόνου, ώστε να τονώνουν και να αποτυπώνουν τις αναμενόμενες εξελίξεις στην τεχνολογία και την αυξημένη παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι στόχοι καλύπτουν όχι μόνο το CO2, αλλά και τις εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων.

Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν επίσης πρόσθετη απαίτηση μηδενικών εκπομπών κατά τον ελλιμενισμό, η οποία επιβάλλει στα επιβατηγά πλοία και στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενόσω βρίσκονται σε λιμένα, να χρησιμοποιούν ηλεκτρική τροφοδότηση από ξηράς ή εναλλακτικές τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, με σκοπό τον μετριασμό των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους λιμένες, οι οποίοι συχνά βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Η πρωτοβουλία «FuelEU Maritime» υιοθετεί μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση βάσει στόχων, η οποία επιτρέπει την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καυσίμων για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών και αφήνει τους φορείς εκμετάλλευσης ελεύθερους να αποφασίζουν ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιούν με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των πλοίων ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης έναν εθελοντικό μηχανισμό ομαδοποίησης. Στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος, τα πλοία θα έχουν τη δυνατότητα να ομαδοποιούν το ισοζύγιο συμμόρφωσής τους με ένα ή περισσότερα άλλα πλοία. Ως εκ τούτου, η τήρηση των ορίων έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά μέσο όρο θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την ομάδα στο σύνολό της.

Η εναρμονισμένη εντολή της ΕΕ θα διατηρήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και θα διασφαλίσει τη μεγέθυνση της αγοράς βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των θαλάσσιων μεταφορών, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ. Θα το επιτύχει με την αύξηση της ζήτησης για ανανεώσιμα καύσιμα και καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Θα παράσχει ασφάλεια δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων και τους παραγωγούς καυσίμων και θα συμβάλει στην έναρξη της παραγωγής βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων σε μεγάλη κλίμακα. Με τη σειρά του, αυτό θα συμβάλει στη μείωση της διαφοράς τιμής μεταξύ των ορυκτών καυσίμων και των βιώσιμων επιλογών. Έχει συμπεριληφθεί ειδικό καθεστώς κινήτρων για τη στήριξη της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης με υψηλό δυναμικό απανθρακοποίησης.

Επόμενα βήματα

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα το πρωί πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρώπη πρέπει να μειώσει τις εκπομπές της κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα το πρωί αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την έγκριση της νομοθετικής δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 % της Επιτροπής για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αποτελεί συνέχεια άλλων πολιτικών συμφωνιών σχετικά με μέρη της εν λόγω δέσμης, πιο πρόσφατα σχετικά με αυστηρότερους κανόνες για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης

Καθώς συμβάλλουν περίπου στο 75 % του όγκου του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και στο 31 % του όγκου του εσωτερικού εμπορίου της ΕΕ, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών και διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Επί του παρόντος, το μίγμα καυσίμων στον τομέα της ναυτιλίας βασίζεται εξ ολοκλήρου στα ορυκτά καύσιμα. Για να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα, η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές από τις μεταφορές, μεταξύ άλλων από τις θαλάσσιες μεταφορές, κατά 90 % έως το 2050 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990). Η αυξημένη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μέσω της πρωτοβουλίας «FuelEU Maritime» και η μεγαλύτερη στήριξη της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυτιλιακού τομέα θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Προτάσεις στο πλαίσιο της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %

Πρόταση για την πρωτοβουλία «FuelEU Maritime»

Προσωρινή συμφωνία για την επέκταση του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις εκπομπές από τον τομέα της ναυτιλίας

Μείωση των εκπομπών από τον τομέα της ναυτιλίας

Δηλώσεις

Τα πλοία πρέπει να στραφούν από τα ορυκτά καύσιμα σε πιο οικολογικές εναλλακτικές λύσεις και θα το πράξουν. Με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές αυτής της συμφωνίας, στέλνουμε το σαφές μήνυμα στον τομέα, από τους πλοιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων έως τους παραγωγούς καυσίμων, τα ναυπηγεία και τους κατασκευαστές εξοπλισμού, ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα και τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών. Αυτό συνάδει πλήρως με τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε τις τεχνολογίες βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο της νέας πράξης για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Αντίνα Βαλεάν, Επίτροπος Μεταφορών

.

Η ΕΕ είναι πλήρως προσηλωμένη στους κλιματικούς στόχους της για το 2030 και το 2050 και είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε όλους τους τομείς σε πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Με τη συμφωνία αυτή που συμπληρώνει την προηγούμενη συμφωνία για τη συμπερίληψη των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία. Πρόκειται για σημαντικό μέρος της εξίσωσης για «προσαρμογή στον στόχο του 55 %».

Φρανς Τίμερμανς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Δείτε επίσης